Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2009  
         
         
   
1.  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ВОПРОСЫ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ / SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL: PROBLEME DE LINGVISTICĂ SLAVĂ.
          Autori: SANDA MISIRIANŢU.


2.  ОДНОКОРЕННЫЕ ЛЕКСЕМНЫЕ ФОРМЫ – СУФФИКСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ЛЕКСИКАЛИЗАЦИИ / ORIGINEA LEXEMELOR ÎN FORMAREA ŞI LEXICALIZAREA SUFIXALĂ.
          Autori: PIOTR CZERWIŃSKI.


3.  СТИЛИСТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ В СЕМАНТИКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ОСЛОЖНЁННЫХ СРЕДСТВАМИ ВТОРИЧНОЙ ПРЕДИКАЦИИ / COMPONENTA STILISTICĂ ÎN PROPOZIŢIILE COMPLEXE.
          Autori: ELENA VALENTINOVNA KULBABSKAJA.


4.  УСТОЙЧИВЫЕ ЕДИНИЦЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА / CAPACITĂŢI INTELECTUALE UMANE REFLECTATE ÎN FRAZĂ.
          Autori: KATALIN BALÁZS.


5.  ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ВЫХОДА СЛОВ ИЗ СОСТАВА РУССКОГО ЯЗЫКА / CUVINTE RUSEŞTI SCOASE DIN UZ. PROBLEME LINGVISTICE ŞI EXTRALINGVISTICE.
          Autori: ELENA BORISOVNA NIKIFOROVA.


6.  ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ СЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАДОКСОВ / PERSONALIZAREA LINGVISTICĂ ŞI INFLUENŢELE SALE ASUPRA APARIŢIEI PARADOXURILOR SEMIOLOGICE.
          Autori: KRISTINA IVANOVNA DEKATOVA.


7.  ЯЗЫКОВОЙ ФАКТОР МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА БЕЛАРУСКИХ И УКРАИНСКИХ ЗЕМЛЯХ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПОСЛЕ РАЗДЕЛОВ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ (ДО СЕРЕДИНЫ ХІХ В.) / FACTORUL LINGVISTIC ÎN COMUNICAREA INTERCULTURALĂ PE TERITORIILE BELARUSULUI ŞI UCRAINEI INTEGRATE ÎN IMPERIUL RUSESC DUPĂ DIVIZAREA POLONIEI (PÂNĂ LA JUMĂTATEA SECOLULUI XIX).
          Autori: ANDREI VLADIMIROVICI PORTNOV.


8.  ПОЛЬСЬКИЙ ПЕРИФЕРИЙНЫЙ ДИАЛЕКТ (POLSZCZYZNA KRESOWA) В СВЕТЕ МЕЖЪЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ / DIALECTUL POLONEZ. CUNOŞTINŢE INTERLINGVISTICE.
          Autori: OLESIA NIKOLAEVNA LAZARENKO.


9.  ЛЕКСИКА СЛАВЯНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СЛОВАРНОМ СОСТАВЕ ЯЗЫКА ТВОРЧЕСТВА МИХАЯ ЕМИНЕСКУ / VOCABULARUL DE ORIGINE SLAVĂ ÎN LUCRĂRILE LUI MIHAI EMINESCU.
          Autori: GHEORGHE JERNOVEI.


10.  МОТИВАЦИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ / MOTIVAŢIA SPECIALIŞTILOR MILITARI DE A ÎNVĂŢA LIMBI STRĂINE.
          Autori: MARIANA RADULOVA DOYCHINOVA.


11.  ОРИЕНТИРЫ ПО ПРАКТИКЕ ПЕРЕВОДА (БУДУЩИМ ПЕРЕВОДЧИКАМ) / INDICATORI AI TRADUCERII (PENTRU VIITORII TRADUCĂTORI).
          Autori: SANDA MISIRIANŢU.


12.  VOCALELE [N] ŞI [I] ÎN UNELE SUBDIALECTE UCRAINENE DIN MARAMUREŞ / VOCALELE [Ы] ŞI [I] ÎN UNELE DIALECTE ALE LIMBI UCRAINIENE VORBITE ÎN MARAMUREŞ.
          Autori: IOAN HERBIL.


13.  O ANALIZĂ CONTRASTIVĂ A PROVERBELOR CONSTRUITE CA ŞI FRAZE ÎN LIMBILE: ENGLEZĂ, ROMÂNĂ, RUSĂ.
          Autori: DORINA ZAHARESCU.


14.  LES NOMS DE LOCALITÉS DU PAYS DE HAŢEG ET L’INFLUENCE SLAVE / NUMELE LOCALITĂŢILOR DIN ȚARA HAŢEGULUI ŞI INFLUENŢA SLAVĂ.
          Autori: ADRIAN CHIRCU.


15.  НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОГОЛЕВСКОГО ОБРАЗА / PARTICULARITĂŢI NAŢIONALE A IMAGINII ARTISTICE DIN OPERELE LUI GOGOL.
          Autori: RAMEL MAGFURJANOVICI GAFAROV.


16.  МЕЖДУ СНОМ И ЯВЬЮ В ТВОРЧЕСТВЕ В. НАБОКОВА / VIS ŞI REALITATE ÎN OPERA LUI V. NABOKOV.
          Autori: DIANA TETEAN.


17.  МИФ О РУССКОМ ПОЭТЕ В РАССКАЗЕ ЮРИЯ ДРУЖНИКОВА „МОГИЛА ПОЭТА” / MITUL POETULUI ÎN POVESTEA “THE POET’S GRAVE” DE YURY DRUZHNIKOV.
          Autori: RADKA ATANASOVA.


18.  СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ПОЭЗИИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО / ÎNŢELESURILE EXPRIMĂRII ARTISTICE ÎN POEZIILE LUI VYSOTSKIY.
          Autori: CAROLINA BOTIS.


19.  ДОСТИЖЕНИЯ РУМЫНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ БУКОВИНЫ В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА (ВАСИЛИЙ ЛЕВИЦКИЙ) / OPERELE SCRIITORILOR RUŞI TRADUSE DE V. LEVYSTKYIJ.
          Autori: LORA BOSTAN.


20.  СЕМАНТИЧЕСКИЙ И СИНТАКСИЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ В РАССКАЗЕ С. ДОВЛАТОВА «ДОРОГА В НОВУЮКВАРТИРУ» / PARALELISM SEMANTIC ŞI SINTACTIC ÎN OPERA LUI S. DOVLATOV, “DRUMUL CĂTRE O NOUĂ LOCUINŢĂ”.
          Autori: MARINA FEODOROVNA SHATSKAJA.


21.  СТРУКТУРА ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА В КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ / STRUCTURA TEXTULUI POETIC - O ABORDARE COMUNICATIV PRAGMATICĂ.
          Autori: IRINA VIKTOROVNA BYDINA.


22.  EXPRIMAREA ORALĂ POETICĂ ÎN OPERA LUI GOGOL „EVENINGS ON A FARM NEAR DIKANKA”.
          Autori: MIHAELA HERBIL.


23.  AUTORUL CANONIC ÎN THE CHEKHOV MACHINE DE MATÉI VISNIEC.
          Autori: MIHAELA LOVIN.


24.  СТИЛИСТИЧЕСКИ МАРКИРОВАННЫЕ ДЕРИВАТЫ НАЗВАНИЙ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН В ПОЛЬСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ / MODELE DERIVAŢIONALE MARCATE STILISTIC A NUMELOR ÎN LIMBILE POLONEZĂ ŞI RUSĂ.
          Autori: ANETA BANASZEK-SZAPOWAŁOWA.


25.  ПРОБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ / PROBLEMA PERCEPŢIEI FRAZEOLOGIEI NAŢIONALE.
          Autori: LIUBOV ALEXANDROVNA SPITSYNA.


26.  ВОСПРИЯТИЕ ГНЕВА НОСИТЕЛЯМИ ПОЛЬСКОГО, РУССКОГО И УКРАИНСКОГО ЯЗЫКОВВ КОНФРОНТАТИВНОМ АСПЕКТЕ / PERCEPŢIA FURIEI DE CĂTRE VORBITORII LIMBILOR: POLONEZĂ, RUSĂ ŞI UCRAINEANĂ, O ABORDARE CONSTRASTIVĂ.
          Autori: GABRIELA WILK.


27.  НАУЧНАЯ СТИЛИЗАЦИЯ В АФОРИЗМАХ / STILISTICA ACADEMICĂ ÎN AFORISME.
          Autori: AGNESHKA GASH.


28.  ПРОБЛЕМЫ ВОСПРИЯТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР / PROBLEME PRIVIND PERCEPŢIA CULTURILOR NAŢIONALE.
          Autori: EVGENIA ZHURAVLEVA.


29.  ДИАЛЕКТНАЯ КАРТИНА МИРА / IMAGINEA DIALECTICĂ A LUMII.
          Autori: EVGENIA VALENTINOVNA BRYSINA.


30.  КОЛОКОЛА В КУЛЬТУРЕ ВОСТОКА И ЗАПАДА. ОБЩИННЫЙ АСПЕКТ В НАРОДНЫХ ПРЕДАНИЯХ О ЛИТЕЙНОМ ДЕЛЕ / CLOPOTELE ÎN CULTURILE DE EST ŞI VEST. DIMENSIUNEA COMUNITĂŢII ÎN POVEŞTILE POPULARE DESPRE MEŞTEŞUGĂRITUL CLOPOTELOR.
          Autori: GERARD GUŹLAK.


31.  ЯЗЫК РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ КАК ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ / VOCABULARUL BASMELOR RUSEŞTI CA ŞI O REFLEXIE A CULTURII NAŢIONALE.
          Autori: ELENA IVANOVNA ALESHCHENKO.


32.  СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОППОЗИЦИИ ’СЕРЫЙ’ / ’БУРЫЙ’, ’БЕЛЫЙ’ / ’ЧЕРНЫЙ’ И ИХ ОТНОШЕНИЕ К ’ПЁСТРОМУ’ (’КОТ’ И ’МЫШЬ’ ВФОЛЬКЛОРЕ ВОСТОЧНЫХ И ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН) / OPOZIŢII SEMANTICE GRI/MARON, ALB/NEGRU ŞI ATITUDINEA LOR FAŢĂ DE MULTICOLOR (PISICA ŞI ŞOARECELE ÎN FOLCLORUL SLAV DE EST ŞI VEST).
          Autori: MARGARITA NADEL-CZERWINSKA.


33.  ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА НАРОДА С ПОМОЩЬЮ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА / STUDIUL LIMBILOR ÎNCEPAND DE LA UN EXPERIMENT PSIHOLINGVISTIC.
          Autori: TATIANA GONNOVA.


34.  ПОВТОР КАК СРЕДСТВО ЛИТЕРАТУРНОГО ДИАЛОГА МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ / RECITAREA CA MIJLOC COMUNICAŢIONAL ÎNTRE EST ŞI VEST.
          Autori: LIUBOV VITALIEVNA SPITSYNA, LIUBOV ALEXANDROVNA SPITSYNA.


35.  ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ / UTILIZAREA VOCABULARULUI POLITIC ÎN TEXTELE ARTISTICE.
          Autori: OLGA IVANOVNA VOROBJEVA.


36.  РОССИЯ ЧЕРЕЗ КИНООБЪЕКТИВ ЛЕОНИДА ГАЙДАЯ И ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА / IMAGINEA RUSIEI CONTEMPORANE REFLECTATĂ ÎN FOTOGRAFIILE LUI LEONID GAYDAY ŞI ELDAR RYAZANOV.
          Autori: JUDIT BARTALIS-BÁN.


37.  МОДЕРНИСТСКИЙ РЕПЕРТУАР LES BALLETS RUSSES КАК ИСХОДНАЯ ТОЧКА УНИВЕРСАЛЬНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ ИСКУССТВА ВОСТОКА И ЗАПАДА / BALETUL RUSESC CA ŞI O CONEXIUNE ARTISTICĂ FUNDAMENTAL UNIVERSALĂ ÎNTRE EST ŞI VEST.
          Autori: SIMONA KORYCHANOVA, PAVEL KLEIN.


38.  LE DÉGEL LITTÉRAIRE / “DEZGHEŢ” ÎN LITERATURA RUSĂ.
          Autori: CLAUDIA JUGU.


39.  EGO-UL LA RĂSCRUCE DE DRUMURI (EXPRIMAREA PREZENTULUI ÎN ROMANUL BRITANIC CONTEMPORAN).
          Autori: SANDA BERCE.


40.  UNE COMPARAISON DES FORMES DE COHESION ANAPHORIQUE EN ALBANAIS ET EN FRANÇAIS DANS L`ŒUVRE DE KADARE „LE GRAND HIVER” / O COMPARAŢIE A FORMELOR DE COEZIUNE ANAFORICĂ ÎN ALBANEZĂ ŞI FRANCEZĂ DIN OPERA LUI KADARE „O IARNĂ GREA”.
          Autori: ELDINA NASUFI.


41.  RE-EXAMINAREA REORIENTĂRII ETICII. CRITICA ETICĂ RETORICĂ CA DISCIPLINĂ INTERMEDIARĂ.
          Autori: MARIA ŞTEFĂNESCU.


42.  NAPOLEON DANS LES SOUVENIRS DE STENDHAL. TEMOIGNAGE SUR UNE PERSONNALITE HISTORIQUE / MEMORIILE LUI STENDHAL DESPRE NAPOLEON. MĂRTURIE DESPRE O PERSONALITATE ISTORICĂ.
          Autori: MADALINA GRIGORE-MUREŞAN.


43.  TILLTAL OCH OMTAL I STRINDBERGS FRÖKEN JULIE / DEIXIS PERSONAL ÎN MISS JULIE, DE STRINDBERG.
          Autori: EGIL TÖRNQVIST.


44.  CRITICA UNUI ISTORIC DESPRE IDENTITATEA INTERPRETATIVĂ ÎN OPERA LUI WILLIAM FAULKNER „LIGHT IN AUGUST”.
          Autori: ANA-KARINA SCHNEIDER.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă