Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2020  
         
         
   
1.  INTRODUCERE: LIMBILE ROMANICE ÎNTRE UNITATE ȘI DIVERSITATE / LES LANGUES ROMANES ENTRE UNITÉ ET DIVERSITÉ.
          Autori: ADRIAN CHIRCU.


2.  PROVERBE ROMANICE CU CELE DOUĂSPREZECE LUNI: CARACTERIZAREA PAREMIOLOGICĂ ŞI LUNARĂ A ANULUI / DICTONS ROMANS AVEC LES DOUZE MOIS : LA CARACTÉRISATION PARÉMIQUE ET MENSUELLE DE L’ANNÉE.
          Autori: MARIA-REINA BASTARDAS RUFAT, JOAN FONTANA I TOUS, JOSÉ ENRIQUE GARGALLO GIL.


3.  UNELE PARTICULARITATI IN EXPRIMAREA DETERMINARII SUBSTANTIVULUI. COMPARAȚIE INTRE CINCI LIMBI ROMANICE / QUELQUES PARTICULARITÉS DANS L’EXPRESSION DE LA DÉTERMINATION DU NOM. COMPARAISON ENTRE CINQ LANGUES ROMANES.
          Autori: GORANA BIKIĆ-CARIĆ.


4.  O ANALIZĂ NEUROCOGNITIVĂ A CALCULUI SEMANTIC SPONTAN ÎN VORBIREA IMIGRANȚILOR ROMÂNI BILINGVI DIN SPANIA / A NEUROCOGNITIVE ANALYSIS OF IDIOSYNCRATIC SEMANTIC BORROWINGS IN THE DISCOURSE OF BILINGUAL ROMANIAN IMMIGRANTS IN SPAIN.
          Autori: PAUL BUZILĂ.


5.  DUBLAREA SINTACTICĂ A ADVERBELOR RELATIV-INTEROGATIVE ŞI NEHOTĂRÂTE (DE TIMP, DE MOD ŞI DE CANTITATE) PRIN ADVERBELE DE ALTERITATE CORESPONDENTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ ACTUALĂ / LE REDOUBLEMENT SYNTAXIQUE DES ADVERBES RELATIFS-INTERROGATIFS ET INDÉFINIS (TEMPS, MANIÈRE ET QUANTITÉ) PAR LES ADVERBES D’ALTÉRITÉ CORRESPONDANTS EN ROUMAIN ACTUEL.
          Autori: ADRIAN CHIRCU.


6.  LIMBA ROMÂNĂ LITERARĂ MODERNĂ ŞI ANALOGISMUL / LE ROUMAIN LITTÉRAIRE MODERNE ET L’ANALOGISME.
          Autori: GHEORGHE CHIVU.


7.  CONTINUITĂŢI ŞI DISCONTINUITĂŢI ÎN TRADUCEREA LOCUŢIUNILOR PREPOZIŢIONALE ÎN VERSIUNILE BIBLICE MEDIEVALE / CONTINUIDADES Y DISCONTINUIDADES EN LA TRADUCCIÓN DE LAS LOCUCIONES PREPOSITIVAS EN LOS ROMANCEAMIENTOS BÍBLICOS MEDIEVALES.
          Autori: VIORICA CODITA.


8.  PRIVIRE COMPARATIVĂ ASUPRA ANCHETELOR DIALECTALE ROMÂNEȘTI: DE LA CHESTIONARELE MUZEULUI LIMBII ROMÂNE LA ALR I ȘI ALRR – TRANSILVANIA / REGARD COMPARATIF SUR LES ENQUÊTES DIALECTALES ROUMAINES : DES QUESTIONNAIRES DU MUSÉE DE LA LANGUE ROUMAINE À L’ALR I ET À L’ALRR – TRANSYLVANIE.
          Autori: ROZALIA COLCIAR.


9.  „A APUNE” ÎN DIALECTELE ITALIENE: UN EXCURS ONOMASIOLOGIC ȘI MOTIVAŢIONAL / ‘TRAMONTARE’ NEI DIALETTI ITALIANI: UN EXCURSUS ONOMASIOLOGICO E MOTIVAZIONALE.
          Autori: FEDERICA CUGNO.


10.  TRĂSĂTURI SPECIFICE ALE PRONUMELOR CLITICE ÎN ISTROROMÂNĂ / PARTICULAR FEATURES OF ISTRO-ROMANIAN PRONOMINAL CLITICS.
          Autori: ADINA DRAGOMIRESCU, ALEXANDRU NICOLAE.


11.  GENEZA 4, 4-5: POVESTEA UNEI TRADUCERI PĂRTINITOARE / GENÈSE 4, 4-5 : HISTOIRE D’UN BIAIS DE TRADUCTION.
          Autori: ALEXANDRU GAFTON, ADINA CHIRILĂ.


12.  MARCAREA CAZUALĂ ÎN ISTROROMÂNĂ / CASE MARKING IN ISTRO-ROMANIAN.
          Autori: IONUȚ GEANĂ.


13.  ADVERBIALELE CU BAZĂ ADJECTIVALĂ ÎN PORTUGHEZA DIN BRAZILIA ŞI FRECVENŢA LOR ÎN LIMBA SCRISĂ ŞI ÎN CEA VORBITĂ / ADVERBIALS WITH ADJECTIVAL BASIS IN BRAZILIAN PORTUGUESE AND THEIR FREQUENCY IN SPOKEN AND WRITTEN LANGUAGE.
          Autori: KATHARINA GERHALTER, STEFAN KOCH.


14.  RELATIVE LIBERE DE LIBERĂ ALEGERE DE TIPUL „INDIFERENT + WH-” ÎN LIMBA ROMÂNĂ / FREE CHOICE-FREE RELATIVE CLAUSES OF THE TYPE “INDIFERENT + WH-” IN ROMANIAN.
          Autori: MIHAELA GHEORGHE.


15.  STEREOTIPURI ȘI TENDINȚE ÎN PRESA ROMÂNĂ ACTUALĂ / ESTEREOTIPOS Y TENDENCIAS EN LA PRENSA RUMANA ACTUAL.
          Autori: COMAN LUPU.


16.  CONTACTE LINGVISTICE ALE LIMBII PORTUGHEZE ÎN EVUL MEDIU TÂRZIU ŞI EFECTELE LOR ASUPRA SISTEMULUI ADRESĂRII / SPRACHKONTAKTE DES PORTUGIESISCHEN IM SPÄTMITTELALTER UND IHRE AUSWIRKUNGEN AUF DAS ANREDESYSTEM.
          Autori: AURELIA MERLAN.


17.  „STELELE ŞI LALELELE” : ÎNCERCARE DE MICROMONOGRAFIE A UNEI CLASE FLEXIONARE A LIMBII ROMÂNE (I) / “STELELE ȘI LALELELE” : SAGGIO DI MICROMONOGRAFIA STORICO DESCRITTIVA DI UNA CLASSE FLESSIVA DELLA LINGUA ROMENA (I).
          Autori: ROBERTO MERLO.


18.  CONEXIUNI INTERLINGVISTICE REFLECTATE LEXICOGRAFIC. PRIVIRE COMPARATIVĂ: ROMÂNĂ, ITALIANĂ ȘI FRANCEZĂ / CONNEXIONS INTERLINGUISTIQUES REFLETEES DE MANIÈRE LEXICOGRAPHIQUE. REGARD COMPARATIF : ROUMAIN, ITALIEN ET FRANÇAIS.
          Autori: CRISTIAN MOROIANU.


19.  STRUCTURA FORMATĂ DIN VERBUL A VREA ȘI INFINITIV ÎN LIMBA ROMÂNĂ / LA STRUCTURE FORMÉE DU VERBE A VREA ‘VOULOIR’ ET DE L’INFINITIF EN ROUMAIN .
          Autori: ISABELA NEDELCU.


20.  CONCORDANȚE ROMANICE ȘI CONVERGENȚE BALCANO-ROMANICE ÎN DIALECTELE ROMÂNEŞTI SUD-DUNĂRENE. ASPECTE FONETICE, MORFOLOGICE ȘI SINTACTICE / CONCORDANCES ROMANES ET CONVERGENCES BALCANO-ROMANES DANS LES DIALECTS ROUMAINS SUD-DANUBIENS. ASPECTS PHONÉTIQUES, MORPHOLOGIQUES ET SYNTAXIQUES.
          Autori: MANUELA NEVACI.


21.  PRIME NOTE ASUPRA MANIPULĂRII GENULUI GRAMATICAL ÎN DIALECTUL SANVALENTINIAN / PRIMI APPUNTI SULLA MANIPOLAZIONE DELL’ASSEGNAZIONE DEL GENERE IN SANVALENTINESE.
          Autori: DIANA PASSINO.


22.  PRAGMATICALIZARE ȘI POLISEMIE ÎN CAZUL PARTICULEI AȘA DIN LIMBA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ. O PERSPECTIVĂ TIPOLOGICĂ ȘI CONTRASTIVĂ / PRAGMATICALISATION ET POLYSÉMIE DE LA PARTICULE AȘA DU ROUMAIN CONTEMPORAIN. UNE PERSPECTIVE TYPOLOGIQUE ET CONTRASTIVE.
          Autori: CECILIA MIHAELA POPESCU.


23.  NOTE ASUPRA ISTORIEI FRAZEOLOGISMELOR HISPANO-AMERICANE / APUNTES PARA LA HISTORIA DE UNA FRASEOLOGÍA DEL ESPAÑOL AMERICANO.
          Autori: JUAN PEDRO SÁNCHEZ MÉNDEZ.


24.  FORME NOMINALE DE ADRESARE ÎN VOCATIV ȘI EXPRIMAREA RELAȚIILOR SOCIALE ÎN ROMÂNĂ, PORTUGHEZĂ ȘI FRANCEZĂ / FORMES NOMINALES D’ADRESSE AU VOCATIF ET L’EXPRESSION DES RELATIONS SOCIALES EN ROUMAIN, PORTUGAIS ET FRANÇAIS.
          Autori: ANDREEA TELETIN, VERONICA MANOLE.


25.  CORESPONDENȚE ETIMOLOGICE, LEXICALE ȘI SEMANTICE ÎN PROCESUL DE FEMINIZARE A PROFESIILOR, A MESERIILOR ȘI A ACTIVITĂȚILOR ÎN SOCIETATEA FRANCEZĂ ȘI ÎN CEA ROMÂNEASCĂ / CORRESPONDANCES ÉTYMOLOGIQUES, LEXICALES ET SÉMANTIQUES DANS LE PROCESSUS DE FÉMINISATION DE NOMS DE PROFESSION, MÉTIERS ET ACTIVITÉS DANS LES SOCIÉTÉS FRANÇAISE ET ROUMAINE.
          Autori: ESTELLE VARIOT.


26.  TERMINOLOGIA VITICOLĂ REGIONALĂ DIN VESTUL FRANŢEI: O ANALIZĂ SOCIOISTORICĂ DE CORPUS / LE LEXIQUE VITICOLE RÉGIONAL DANS L’OUEST DE LA FRANCE : UNE ANALYSE SOCIO-HISTORIQUE SUR CORPUS.
          Autori: INKA WISSNER.


27.  MISCELLANEA: AL XXV-LEA CONGRES INTERNAŢIONAL DE LINGVISTICĂ ŞI FILOLOGIE ROMANICĂ, UNIVERSITATEA DIN COPENHAGA, 1-6 IULIE 2019 / / LE XXIXE CONGRÈS INTERNATIONAL DE LINGUISTIQUE ET DE PHILOLOGIE ROMANES, UNIVERSITÉ DE COPENHAGUE, LES 1ER-6 JUILLET 2019.
          Autori: ADRIAN CHIRCU.


28.  BOOK REVIEW: ALEXANDRU NICOLAE, WORD ORDER AND PARAMETER CHANGE IN ROMANIAN. A COMPARATIVE ROMANCE PERSPECTIVE, OXFORD, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2019, XXII + 256 P. (OXFORD STUDIES IN DIACHRONIC AND HISTORICAL LINGUISTICS, 36).
          Autori: ADRIAN CHIRCU.


29.  BOOK REVIEW: OLIVIER BERTRAND, CE QUE NOUS DEVONS AU LATIN, PARIS, ÉDITIONS GARNIER, 2017, 94 P. (LE MONDE - LES PETITS GUIDES DE LA LANGUE FRANÇAISE, 6).
          Autori: ADRIAN CHIRCU.


30.  BOOK REVIEW: GABRIELA PANĂ DINDELEGAN (ÉD.), SINTAXA LIMBII ROMÂNE VECHI, EDITOR CONSULTANT: MARTIN MAIDEN, BUCUREŞTI, EDITURA UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD, 2019, 647 P.
          Autori: DIANA GRINDEANU.


31.  BOOK REVIEW: MARTIN HUMMEL, CÉLIA DOS SANTOS LOPES (EDS.), ADDRESS IN PORTUGUESE AND SPANISH: STUDIES IN DIACHRONY AND DIACHRONIC RECONSTRUCTION, BERLIN-BOSTON, DE GRUYTER, 2020, 478 P.
          Autori: VERONICA MANOLE.


32.  BOOK REVIEW: PÂRVU BOERESCU, ETIMOLOGII ROMÂNEȘTI CONTROVERSATE. IPOTEZE ȘI SOLUȚII, BUCUREȘTI, EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE, 2017, 532 P.
          Autori: IONICA-ANDREEA MICU.


33.  BOOK REVIEW: DANIELE GIUSTI, I GADDI DA PITTORI A UOMINI DI GOVERNO. ASCESA DI UNA FAMIGLIA NELLA FIRENZE DEI MEDICI, FIRENZE, LEO S. OLSCHKI EDITORE, 2019, XXVI + 238 P. (BIBLIOTECA STORICA TOSCANA, 79).
          Autori: THÉA PICQUET.


34.  BOOK REVIEW: MATHIEU AVANZI, BRIGITTE HORIOT, LE FRANÇAIS DES REGIONS, PARIS, ÉDITIONS GARNIER, 2017, 94 P. (LE MONDE - LES PETITS GUIDES DE LA LANGUE FRANÇAISE, 21).
          Autori: DENISA TOUT.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă