STUDIA UBB PHILOSOPHIA

SCOP SI OBIECTIVE STUDIA UBB PHILOSOPHIA

În conformitate cu obiectivele «Planului de ridicare a calităţii revistei pentru perioada 2005-2006 - prezent» elaborat de redacţia Studia UBB Philosophia, începand cu anul universitar 2005-2006 au fost desfăşurate următoarele activităţi de ridicare a gradului de recunoaştere internaţională a revistei :
a) măsuri de ridicare a calităţii intrinseci a revistei:
- lărgirea portofoliului de studii şi recenzii, prin contactarea unor cercetători de talie internaţională din ţară şi străinătate ;
- realizarea unui număr comun cu colegii de la Universität Tübingen, ceea ce presupune deopotrivă creşterea calităţii şi difuzarea revistei în Germania (nr. 2/2005) ;
- eficientizarea muncii în comitetul de redacţie ; cooptarea unui doctorand cu frecvenţă ca secretar de redacţie (începînd cu nr. 1/2005);
- realizarea frecvenţei declarate;
- eforturi pentru creşterea calităţii tehnoredactării şi a graficii;
b) măsuri privind îmbunătăţirea prezenţei în spaţiul publicaţiilor de specialitate şi de creştere a prestigiului:
- deschiderea paginii web proprii a revistei (martie 2006);
- preluarea unei părţi din distribuţia internaţională (pentru onorarea unei comenzi la Heidegger Gesellschaft, Tübingen);
- reînoirea dosarului de evaluare CNCSIS/ CNCS (mai 2006, oct. 2008, febr. 2011);
- explorarea unor baze de date internaţionale, cărora să le propunem afilierea revistei;
- cooptarea în comitetul editorial a unor personalităţi de prim rang din ţară şi, mai ales, din străinătate.

 

Revista a fost acreditată de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior (CNCSIS) şi încadrată în categoria B+.


Când citaţi revista, vă rugăm să folosiţi abreviaţia: Studia UBB. Philosophia.
Ex.: Studia UBB. Philosophia, Vol. 56 (2011), No. 2, pp. __ - ___

 

Primirea articolelor, informatii referitoare la copyright

Acceptare
Materialele vor fi pregătite pentru un peer-review obiectiv, respectiv numele autorului/(lor) nu trebuie să apară în textul articolului, dar trebuie furnizat(e) într-o scrisoare de intenție separată. Documentele trebuie predate atât editorului cât și editorului special (responsabil pentru un anumit număr al publicației).

Manuscrisele vor fi predate după cum urmează: 3 copii tipărite și o variantă electronică, sau pe e-mail cu atașament în format Word Document (.doc) sau Rich Text (.rtf).

Toate articolele trebuie pregătite în acord cu cerințele editoriale și gramaticale ale publicației. Acestea pot fi găsite la adresele: http://studia.ubbcluj.ro/download/instr/philosophia.pdf
si http://studiaphilosophia.wordpress.com/indication/

Comitetul editorial va respinge acele lucrări care nu ating nivelul de calitate necesar pentru o revistă ştiinţifică. Autorii vor fi anunţati cu privire la acceptarea sau respingerea lucrărilor şi despre sugestiile făcute de către recenzori. Toate articolele sunt analizate independent de cel puţin doi referenţi, dar autorii sunt în întregime responsabili pentru conţinutul lucrărilor lor. Toate lucrările publicate vor deveni proprietatea revistei.

Aparitii, Termen de Predare
Revista apare de 3 ori pe an ( în lunile aprilie, august, decembrie).

Predarea materialelor pentru volumele Studia UBB Philosophia este programată astfel:

‐ Pentru volumul 1 variantele finale se primesc până la 15 ianuarie;
‐ Pentru volumul 2 variantele finale se primesc până la 15 mai;
‐ Pentru volumul 1 variantele finale se primesc până la 15 septembrie.

 

Informații referitoare la copyright
"Transferul drepturilor de autor"
Atunci când articolul este acceptat pentru publicare, eu, ca autor și reprezentant al coautorilor, prin prezenta îmi exprim acordul ca toate drepturile, inclusiv cele legate de formatul și transmiterea electronică, în conformitate cu legile drepturilor de autor, să fie transferate catre Studia Universitatis Babeș-Bolyai Philosophia, excepție făcând cele pe care autorul le păstrează în mod special, și anume: dreptul de a face copii suplimentare  întregului articol publicat sau unei părți din acesta pentru predarea la clasă; dreptul de a refolosi în întregime sau o parte din acest material într-o recenzie sau într-un manual al cărui autor sunt; dreptul de a face copii ale lucrărilor publicate pentru distribuţia internă în cadrul instituţiei în care sunt angajat.