Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Ediţia nr.1-2 din 2006  
         
         
   
1.  PRELEGERE CU OCAZIA SERBĂRII FEST IVE DE ABSOLVIRE / ÉVZÁRÓ BESZÉD.
          Autori: MOLNÁR JÁNOS.


2.  DESCRIEREA POTOPULUI ÎN CARTEA GENEZEI / AZ ÖZÖNVÍZ TÖRTÉNETE / DIE SINTFL UTERZÄHLUNG.
          Autori: MOLNÁR JÁNOS.


3.  VOCAŢIE ŞI MISIUNE IN EVANGHELIILE SINOPTICE / VOCATIO ÉS MISSIO A SZINOPTIKUS EVANGÉLIUMOKBAN.
          Autori: LÉSZAI LEHEL.


4.  MEMBRII FEMININI AI COMUNITĂŢII TERAPEUŢILOR (PHILO DIN ALEXANDRIA: DE VITA CONTEMPLATIVA) / NŐI TAGSÁG AZ EGYIPTOMI THERAPEUTÁK KÖZÖSSÉGÉBEN ALEXANDRIAI PHILÓN DE VITA CONTEMPLATIVA C. MŰVE ALAPJÁN.
          Autori: ADORJÁNI ZOLTÁN.


5.  VITADICEA ÎN LOCUL TEODICEEI: FRIEDRICH NIETZSCHE ŞI SUFERINŢA / TEODICEA HELYETT VITADICEA: FRIEDRICH NIETZSCHE ÉS A SZENVEDÉS / NIETZSCHE UND DAS CHRISTENTUM.
          Autori: VISKY SÁNDOR-BÉLA.


6.  EPISTEMOLOGIA NEOBIŞNUITĂ AL LUI KIERKEGAARD ŞI INFLUENŢA SA IN VIZIUNEA LUI JAMES LODER / INTERDISZCIPLINÁRIS KALANDOZÁS A KIERKEGAARDI ISMERETELMÉLET ÉS ANNAK HATÁSTÖRTÉNETE VILÁGÁBAN JAMES LODER ELEMZÉSEI NYOMÁN.
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.


7.  EXPERIMENTUM CRUCIS, SAU PROBLEMATICA SUFERINŢEI IN OPERA LUI VIKTOR E. FRANKL / AZ EXPERIMENTUM CRUCIS, AVAGY A SZENVEDÉS KÉRDÉSKÖRE VIKTOR E. FRANKL MŰVEIBEN.
          Autori: DEÁK ANGÉLA.


8.  PROBLEMA AUTONOMIEI COLEGIILOR REFORMATE TRANSILVĂNENE ÎN ERA BACH / AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS KOLLÉGIUMOK AUTONÓMIÁJÁNAK KÉRDÉSE A BACH-KORSZAKBAN.
          Autori: LUKÁCS OLGA.


9.  BOCSKAI, TRANSILVANIA ŞI TRATATUL DE PACE DE LA VIENA / BOCSKAI, ERDÉLY ÉS A BÉCSI BÉKE.
          Autori: BUZOGÁNY DEZSŐ.


10.  TEXTILE DIN SEC. 18. ÎN INVENTARUL PAROHIEI REFORMATE DUMBRĂVIOARA / A SÁROMBERKI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG XVIII. SZÁZADI TEXTÍLIÁI.
          Autori: HORVÁTH IRINGÓ.


11.  CĂNI DE COSITOR DIN SEC. 17–18. ÎN DIECEZELE SEPSI ŞI ORBAI / 17–18. SZÁZADI ÓNKANNÁK A SEPSI ÉS ORBAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE GYÜLEKEZETEIBEN.
          Autori: KOVÁCS MÁRIA-MÁRTA.


12.  FORMAREA EPARHIEI REFORMATE DIN TRANSILVANIA DE SUD (SEPTEMBRIE ŞI OCTOMBRIE 1940) / A DÉL-ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETI RÉSZ MEGALAKULÁSA (1940. SZEPTEMBER–OKTÓBER).
          Autori: HANKÓ-NAGY ALPÁR.


13.  LUMEA MIRACOLELOR / A CSODÁK VILÁGA.
          Autori: KUN MÁRIA.


14.  ABORDAREA PASTORALĂ A PROBLEMEI DOLIULUI / A GYÁSZFELDOLGOZÁS PASZTORÁPSZICHOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE.
          Autori: JAKAB ELVIRA.


15.  IMPORTANŢA MODELELOR ÎN PROCESUL DE FORMARE AL DASCĂLILOR / A TANÁRI MINTÁK SZEREPE A TANÁRRÁ VÁLÁS FOLYAMATÁNAK BIZONYOS SZAKASZAIBAN.
          Autori: GORBAI GABRIELLA.


16.  DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE ŞI A PERSONALITĂŢII LUCRĂTORILOR ÎN ASISTENŢĂ PRIN INVĂŢARE EMPIRICĂ / SEGÍTŐ FOGLALKOZÁSÚAK SZAKMAI KÉSZSÉG- ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSE, TAPASZTALATI TANULÁS ÚTJÁN.
          Autori: FRUTTUS ISTVÁN LEVENTE.


17.  CORALE GERMANE ÎN REPERTORIUL CÂNTECELOR BISERICEŞTI REFORMATE MAGHIARE / NÉMET KORÁLOK A MAGYAR REFORMÁTUS ÉNEKREPERTOÁRBAN / QUELQUE CHORALES ALLEMANDES DANS LE RÉPERTOIRE DES CHANTS RÉFORMÉS HONGROIS..
          Autori: PÉTER ÉVA.


18.  LUTHER: LAUDA MUZICII / LUTHER: A MUZSIKA DICSÉRETE A REFORMÁCIÓ EGYHÁZI ZENÉJE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL LUTHER SZEREPÉRE.
          Autori: MAJÓ ZOLTÁN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă