Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Ediţia nr.1-2 din 2003  
         
         
   
1.  INTRODUCERE - BEVEZETŐ - AD MULTOS ANNOS!.
          Autori: MOLNÁR JÁNOS.


2.  IMPORTANŢA REFORMARII ÎN EUROPA LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI 21 / DIE BEDEUTUNG DER REFORMATION FÜR EUROPA AN DER WENDE ZUM 21. JAHRHUNDERT.
          Autori: GÜNTHER WARTENBERG.


3.  PHILIPP MELANCHTHON - UMANIST ŞI TEOLOG, UN PROFESOR ÎN EUROPA / PHILIPP MELANCHTHON – DER HUMANIST UND THEOLOGE ALS LEHRER EUROPAS.
          Autori: GÜNTHER WARTENBERG.


4.  ALIANŢA NOUĂ ÎNTRE CREDINŢĂ ŞI RAŢIUNE, ÎN SECOLUL 21 / HIT ÉS ÉRTELEM ÚJ SZÖVETSÉGE A 21. SZÁZADBAN.
          Autori: BÖLCSKEI GUSZTÁV.


5.  OPORTUNITĂŢILE ŞI AMENINŢĂRILE ÎN TEOLOGIA REFORMATĂ DIN TRANSILVANIA / AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS TEOLÓGIA ESÉLYEI ÉS VESZÉLYEI.
          Autori: JUHÁSZ TAMÁS.


6.  PREGĂTIREA ŞI MISIUNEA CADRELOR DIDACTICE DE RELIGIA REFORMATĂ, ASTĂZI. / A REFORMÁTUS VALLÁSTANÁR FELKÉSZÍTÉSE ÉS KÜLDETÉSE MA.
          Autori: FEKETE KÁROLY.


7.  CUVÂNTUL ŞI CUVÂNTUL / A SZÓ ÉS AZ ÍGE.
          Autori: PÉNTEK JÁNOS.


8.  IMPORTANŢA TEOLOGIEI ÎN FUNCŢIONAREA STUDIULUI AL UNIVERSITĂŢII / DIE BEDEUTUNG DER THEOLOGIE IM STUDIENBETRIEB DER UNIVERSITÄT.
          Autori: RUDOLF KELLER.


9.  A VORBI DESPRE DUMNEZEU ÎN SECOLUL 21 CA O FEMEIE ŞI CA O PERSOANĂ LAICĂ / VON GOTT REDEN IM 21. JAHRHUNDERT ALS FRAU UND ALS LAIIN.
          Autori: VERA GAST-KELLERT.


10.  "VINDECARE DIN AMINTIRI" O SARCINĂ A ECLESIOLOGIEI ECUMENICE ÎN SECOLUL 21 „HEALING OF MEMORIES” - EINE AUFGABE ÖKUMENISCHER EKKLESIOLOGIE IM 21. JAHRHUNDERT.
          Autori: DIETER BRANDES.


11.  TEOLOGIA ÎN UNIVERSITATE. UN PUNCT DE VEDERE ORTODOX.
          Autori: IOAN-VASILE LEB.


12.  VIITORUL TEOLOGIEI CREŞTINE SAU TEOLOGIA DIN VIITOR! / A KERESZTÉNY TEOLÓGIA JÖVŐJE VAGY A JÖVŐ TEOLÓGIÁJA!.
          Autori: NÓDA MÓZES.


13.  VIAŢA TA - O IMAGINE ÎN OGLINDĂ A EVANGHELIEI / ÉLETED – AZ EVANGÉLIUM TÜKÖRKÉPE.
          Autori: BÁRÓ SITTA VON ECKARDSTEIN.


14.  IDENTITATEA REFORMATĂ ÎN TRANSILVANIA ÎNTR-O ERĂ A GLOBALIZĂRII / REFORMÁTUS IDENTITÁS ERDÉLYBEN A GLOBALIZÁCIÓ KORÁBAN.
          Autori: MOLNÁR JÁNOS.


15.  DR. VASILE MIHOC: SCRISOAREA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE GALATENI DESCRIERE A TEZEI DE DOCTORAT / DR. VASILE MIHOC: SZENT PÁL APOSTOL LEVELE A GALÁCIAIAKHOZ CÍMŰ DOKTORI TÉZISÉNEK ISMERTETÉSE.
          Autori: ADORJÁNI ZOLTÁN.


16.  CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA PREDICII MISIONARE SCRIS ÎN CARTEA DESPRE FAPTELE APOSTOLILOR / A MISSZIÓI IGEHIRDETÉS TARTALMA ÉS SZERKEZETE AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEIRŐL ÍRT KÖNYVBEN.
          Autori: LÉSZAI LEHEL.


17.  PROBLEMELE DE BAZĂ ALE „TEOLOGIEI SUFERINŢEI LUI DUMNEZEU” ÎN INTERPRETAREA LUI KAZOH KITAMORI / AZ ISTEN SZENVEDÉSE TEOLÓGIÁNAK ALAPKÉRDÉSEI KAZOH KITAMORI ÉRTELMEZÉSÉBEN / DIE GRUNDFRAGEN DER THEOLOGIE DES SCHMERZES GOTTES IN DIE WERKE VON KATZOH KITAMORI.
          Autori: VISKY SÁNDOR-BÉLA.


18.  ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE ALE CREZULUI. / A HITVALLÁSISMERET ELVI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI / DIE THEORETISCHE UND PRAKTISCHE FRAGEN DER BEKENNTNISKUNDE.
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.


19.  DIALECTICA LUI MELANCHTHON / MELANCHTHON DIALEKTIKÁJA.
          Autori: BUZOGÁNY DEZSŐ.


20.  LUPTA PENTRU AUTONOMIA REFORMATĂ ÎN PRIMA JUMĂTATE A SEC. 19 / KÜZDELEM A REFORMÁTUS AUTONÓMIÁÉRT A 19. SZ. ELSŐ FELÉBEN / DER KAMPF DER REFORMIERTEN KIRCHE UM IHRE AUTONOMIE IN DER ERSTEN HÄLFTE DES 19. JAHRHUNDERTS .
          Autori: LUKÁCS OLGA.


21.  LÁSZLÓ RAVASZ, ŞI EDUCAŢIA. OPINIA LUI DESPRE PROBLEMA EDUCAŢIEI ŞI UNELE GÂNDURI CU PRIVIRE LA PROIECTUL ŞCOALA DUMINICALĂ / RAVASZ LÁSZLÓ ÉS A NEVELÉS A NEVELÉS KÉRDÉSÉRŐL ALKOTOTT VÉLEMÉNYE ÉS NÉHÁNY GONDOLAT A VASÁRNAPI ISKOLAI.
          Autori: KUN MÁRIA.


22.  TRADIŢIA ORALĂ ŞI ALFABETIZAREA / SZÁJHAGYOMÁNY ÉS ÍRÁSBELISÉG.
          Autori: PÉTER ÉVA.


23.  RECENZII: PÉNTEK ÁRPÁD: SERVICIUL EVANGHELISTULUI, PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, CLUJ-NAPOCA, 2003, P. 221 / PÉNTEK ÁRPÁD: AZ IGEHIRDETŐ SZOLGÁLATA, PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, KOLOZSVÁR, 2003, 221 OLDAL.
          Autori: MOLNÁR JÁNOS.


24.  RECENZII: MOLNÁR JÁNOS: PE DRUMUL DRAGOSTEI. EXPLICAŢIE PRIVIND CÂNTAREA CÂNTĂRILOR / MOLNÁR JÁNOS: A SZERELEM ORSZÁGÚTIJÁN.AZ ÉNEKEK ÉNEKE MAGYARÁZATA, KOINÓNIA KIADÓ, KOLOZSVÁR, 2003, 245 OLDAL..
          Autori: ADORJÁNI ZOLTÁN.


25.  ZECE ANI DE ACTIVITATE LA ŞCOALĂ ŞI BISERICĂ - FESTIVITĂŢILE JUBILIARE LA FACULTATEA REFORMATĂ A CADRELOR DIDACTICE DE LA UBB / TÍZ ÉV ISKOLA ÉS TEMPLOM SZOLGÁLATÁBAN – JUBILEUMI ÜNNEPSÉGEK A BBTE REFORMÁTUS TANÁRKÉPZŐ KARÁN –.
          Autori: HANKÓ-NAGY ALPÁR.


26.  ISTORIA FACULTĂŢII: ZECE ANI DE EDUCAŢIE A PROFESORILOR REFORMAŢI / A KAR TÖRTÉNETE: A REFORMÁTUS TANÁRKÉPZÉS TÍZ ÉVE.
          Autori: BUZOGÁNY DEZSŐ.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă