Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.1 din 1995-1996  
         
         
   
1.  100 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA “SOCIETĂŢII PROFESORILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ DIN ROMÂNIA” / A 100 YEAR FROM THE FOUNDATION OF THE “SOCIETY OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS FROM ROMANIA”.
          Autori: IOAN TODAN, TIBERIU FOLDVARI, TEODOR ROIBU, HORIA IANCU.


2.  ACADEMIA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT (ANEFS) BUCUREŞTI LA A 75-A ANIVERSARE (1922-1996) / THE NATIONAL ACADEMY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS (ANEFS) BUCHAREST ON ITS 75TH ANNIVERSARY 1922 - 1996.
          Autori: IOAN TODAN, TEODOR ROIBU, MONICA SASU.


3.  AEROBIC ÎN LECŢIA DE EDUCAŢIE FIZICĂ CU STUDENTELE / AEROBICS AS A LESSON OF PHYSICAL EDUCATION FOR GIRL STUDENTS.
          Autori: ELENA VLAS.


4.  MODALITĂŢI DE OBIECTIVIZARE A GRAFICULUI DE CURSĂ / MODALITIES OF OPTIMIZING THE RACE GRAPH.
          Autori: DAN CEONTEA.


5.  EVOLUŢIA ŞI PERSPECTIVELE VOLEIULUI PRIN PRISMA REGULAMENTULUI DE JOC / EVOLUTION AND PROSPECTS OF VOLLEYBALL IN CONCORDANCE WITH THE RULES OF THE GAME.
          Autori: AUGUSTIN POENARU.


6.  MODALITĂŢI DE CREŞTERE A EFICIENŢEI ÎNVĂŢĂRII UNOR PROBE ATLETICE ÎN PARTEA PREGĂTITOARE A LECŢIEI / POSSIBILITIES OF INCREASING THE EFFICIENCY OF LEARNING SOME ATHLETIC EVENTS IN THE PREPARATORY PART OF LESSON / POSSIBILITÉS D’ACCROÎTRE L’EFFICACITÉ DE L’APPRENTISSAGE DES ÉVÉNEMENTS ATHLÉTIQUES DANS LA PRÉPARATION DE LA LEÇON.
          Autori: MIRCEA ALEXEI, COSMIN ŞPAN.


7.  INTERFERENŢE TEORETICE ŞI PRACTICE ÎN ANTRENAMENTUL SPORTIV DE CULTURISM ŞI KINETOTERAPIE / THEORETICAL AND PRACTICAL INTERFERENCES IN THE BODYBUILDING TRAINING AND KINETOTHERAPY.
          Autori: ALEXANDRU-VIRGIL VOICU, ELENA ZAMORA, MARILENA KORY-MERCEA, ANUŢA ANGELICA VOICU.


8.  DATE RECENTE DESPRE INFLUENŢA NEGATIVĂ ASUPRA CREIERULUI A TRAUMATISMELOR CRANIENE REPETATE, LA BOXERII JUNIORI / RECENT DATA ABOUT THE NEGATIVE INFLUENCE OF THE REPEATED CRANIAL TRAUMA ON THE JUNIOR BOXERS BRAIN.
          Autori: MARILENA KORY-MERCEA, ELENA ZAMORA, ALEXANDRU-VIRGIL VOICU.


9.  CONTRIBUŢIA DISCIPLINEI “LEGISLAŢIA EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI“, PRIVITĂ CA OBIECT DE ÎNVĂŢĂMÂNT, LA FORMAREA ÎN SPIRITUL IDEALURILOR OLIMPICE A PROFESORILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT / THE ROLE OF THE SUBJECT “THE LEGISLATION OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS“ IN BUILDING UP THE OLYMPIC IDEALS TO TEACHERS OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS.
          Autori: ALEXANDRU-VIRGIL VOICU.


10.  SCALAREA DIFICULTĂŢII MIŞCĂRILOR / DIFFICULTY SCALE MOVEMENTS / ÉCHELLE DE LA DIFFICULTE DES MONVEMENTS.
          Autori: B. CUCU.


11.  OBSERVAŢII PRIVIND EVOLUŢIA CONŢINUTULUI EXERCIŢIILOR, TEHNICII MIŞCĂRILOR ŞI A CONCEPŢIEI DE PREGĂTIRE LA CALUL CU MÂNERE / OBSERVATIONS CONCERNING THE EVOLUTION OF CONTENTS OF EXERCISES, TECHNIQUE OF MOVEMENTS AND CONCEPT OF TRAINING AT THE HORSE WITH HANDLES /DES OBSERVATIONS CONCERNANT L’ÉVOLUTION DU CONTENU DES EXERCICES, DE LA TÉCHNIQUE DES MOUVEMENTS ET DE LA CONCEPTION DE PRÉPARATION DE CHEVAL.
          Autori: IOAN PAŞCAN.


12.  NOI SISTEME DE ACŢIONARE ÎN TEHNOLOGIA DIDACTICĂ PENTRU PREGĂTIREA PE USCAT A SCHIORILOR ALPINI / NEW SYSTEMS OF ACTIONING IN THE DIDACTIC TECHNOLOGY FOR “LAND” TRAINING OF ALPINE SKIERS.
          Autori: VIRGIL I. GANEA.


13.  ROLUL EXERCITIILOR CU INGREUIERE PENTRU DEZVOLTAREA FORTEI LA SPORTIVI / THE ROLE OF THE WEIGHED EXERCISES FOR STRENGTH DEVELOPMENT AT SPORTSMEN / LE ROLE DES EXERCICES A SURCHARGE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FORCE CHEZ LES SPORTIFS.
          Autori: MARIA OŞORHEAN.


14.  INTELIGENŢA MOTRICĂ- CERINŢA SELECŢIEI SPORTIVE / PHYSICAL INTELLIGENCE - SELECTION BASED ON SPORT CRITERIA.
          Autori: GLORIA RAŢĂ.


15.  DEZVOLTAREA ÎNDEMÂNĂRII LA JUCĂTORII DE HANDBAL / SKILL DEVELOPMENT AT HANDBALL PLAYERS / LE DEVELOPPEMENT DE L’ABILITÉ CHEZ LES JOUEURS DE HANDBALL.
          Autori: MARIA OŞORHEAN.


16.  MIJLOACE UTILIZATE ÎN METODOLOGIA INSTRUIRII UNOR ACŢIUNI TEHNICO-TACTICE NOI / MOYENS EMPLOYES DANS LA METHODIQUE DE L’INSTRUCTION TECHNICO TACTIQUES DANS LE JEU DE VOLLEY-BALL.
          Autori: ALEXANDRU MURESAN, HOREA MOŞNEAG.


17.  DEZVOLTAREA ŞI EDUCAREA ÎNDEMÂNĂRII LA STUDENŢI PRIN MIJLOACE SPECIFICE JOCULUI DE BASCHET / THE DEVELOPMENT AND THE EDUCATION OF STUDENT ABILITIES THROUGH SPECIFIC MEANS OF THE BASKETBALL GAME.
          Autori: SIMONA MUŞAT.


18.  CONSIDERAŢII ASUPRA REABILITĂRII NEVROZELOR LA TINERI / CONSIDERATIONS ON THE NEUROSES REHABILITATION OF THE YOUNG PEOPLE.
          Autori: L.S. BRĂTUCU, S. RÂNDAŞU, V. BANU, V. UŢIU.


19.  DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII LA STUDENŢII FEFS PRIN INTERMEDIUL MIJLOACELOR GIMNASTICII / DEVELOPMENT OF CREATIVELY AT FEFS STUDENTS BY MEANS OF GYMNASTICS / LE DEVELOPPEMENT DE LA CREATIVE AUX ETUDIANTS FEFS PAR L’INTERMEDE DES MOYENS DE LA GYMNASTIQUE.
          Autori: IOAN PAŞCAN, B. CUCU.


20.  OPTIMIZAREA PREGĂTIRII FIZICE ŞI TEHNICE, CU APARATE AJUTĂTOARE, PENTRU ÎNSUŞIREA RAPIDĂ A SPRIJINULUI LATERAL LA INELE / OPTIMIZATION OF PHYSICAL AND TECHNICAL TRAINING, WITH SUPPORTING DEVICES, FOR A QUICKLY ASSIMILATION LATERAL SUPPORT OF THE RINGS / L’AMELIORIATION DE L’INSTRUCTION PHISIQUE ET TEHNIQUE, AUX APPAREILS AUXILIAIRES POUR L’ÉTUDE RAPID DE L’APPUI LATÉRAL AUX ANNEAX.
          Autori: B. CUCU, I. BĂCIOIU.


21.  OBSERVAŢII PRIVIND MODUL CUM SE ORGANIZEAZĂ ŞI SE DESFĂŞOARĂ PROCESUL DE SELECŢIE / OBSERVATIONS CONCERNING THE SETTING UP AND DEVELOPING THE SELECTION PROCESS.
          Autori: ALIN BACIU.


22.  STUDIU PRIVIND RAŢIONALIZAREA SISTEMELOR DE ACŢIONARE ÎN VEDEREA ACCELERĂRII ÎNSUŞIRII SĂRITURII RONDAD FLIC-FLAC ÎNAPOI, SALT ÎNTINS ÎN ZBORUL II, LA FETELE GIMNASTE DE LA CATEGORIA A III-A / STUDY ON THE RATIONALIZATION OF SYSTEMS MOVING TO ACCELERATE THE STUDY OF FLICK - FLAK BACK RONDAD JUMP, LARGE JUMP IN THE SECOND FLIGHT AT GIRLS GYMNASTS FROM THE THIRD CATEGORY/ L’ETUDE CONCERNANT LA RATIONALISATION DE SYSTÉMES DE MISE EN MOUVEMENT POUR L’ACCELERATION DE L’ETUDE DU SAUT RONDADE - FLIC - FLAC - SALTO ARRIÉRE TENDU PENDANT LE II ÉME VOL, AUX GYMNASTES DE LA III ÉME CATEGORIE FILLES.
          Autori: IOAN PAŞCAN.


23.  CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR MOTRICE DE BAZA SI A CALITATILOR MOTRICE PRIN INTREBUINTAREA METODEI CIRCUITULUI IN LECTIA DE EDUCATIE FIZICA LA CLASELE DIN CICLUL GIMNAZIAL / CONSOLIDATION OF BASIC DRIVING SKILLS AND DRIVING QUALITIES BY EMPLOYMENT OF THE CIRCUIT METHOD IN THE PHYSICAL EDUCATION LESSONS FROM SECONDARY SCHOOL CLASSES / LA CONSOLIDATION DES HABITUDES MOTRICES DE BASE ET DÉVELOPPEMENT DES PUALITÉS MOTRICES PAR L’UTILISATION DE LA MÉTHODE DU CIRCUIT, DANS LA LEÇON DE L’EDUCATION PHYSIQUE, AUX DASSES DU CYCLE DU LYCÉE.
          Autori: GHEORGHE ZAMFIR, FLOREAN MARCEL.


24.  CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND CONTROLUL FRICII ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢARE A ÎNOTULUI / THEORETICAL CONSIDERATIONS REGARDING FEAR CONTROL IN TEACHING SWIMMING.
          Autori: DAN CEONTEA.


25.  FACTORI DETERMINANŢI AI COMPORTAMENTULUI INDIVIDUAL ŞI DE GRUP LA SPORTIVI / THE DETERMINANTS FACTORS IN INDIVIDUAL AND GROUP BEHAVIOUR.
          Autori: MARIANA MAROLICARU.


26.  CONSIDERAŢII PSIHOLOGICE PRIVIND ÎNVĂŢAREA ÎNOTULUI PRIN JOCURI / PSYHOLOGICAL CONSIDERATIONS REGARDING TEACHING SWIMMING BY GAMES.
          Autori: DAN CEONTEA, MARIANA CĂLINA.


27.  CICLUL SĂPTĂMÂNAL - COMPONENŢA DE BAZĂ A PLANULUI ANUAL DE PREGĂTIRE. MODELE COMPETITIONALE / WEEKLY CYCLE - A FUNDAMENTAL PART OF THE YEAR’S TRAINING PLAN. COMPETITIVE MODELS.
          Autori: BOGDAN VASILE.


28.  TEHNICĂ ŞI SPECTACOL ÎN ÎNOTUL SINCRON / TECHNIQUE AND PERFORMANCE IN SYNCHRONIC SWIMMING.
          Autori: MONICA PUIA, DAN CEONTEA.


29.  FUNCŢIILE ANTICIPATIV - CRITICE ALE GÂNDIRII ÎN JOCUL DE FOTBAL / ANTICIPATIVELY CRITICAL FUNCTIONS OF THINKING IN THE FOOTBALL GAME.
          Autori: DANIEL SIMA.


30.  APARATE ŞI INSTALAŢII AJUTĂTOARE FOLOSITE ÎN GIMNASTICĂ, NECESITATE OBIECTIVĂ A OBŢINERII PREFORMANŢELOR ÎNALTE / DEVICES AND AUXILIARY EQUIPMENT USED IN GYMNASTICS, CLEAR OBJECTIVE OF OBTAINING HIGHER PERFORMANCES / DES APPAREILS ET DES INSTALLATIONS AUXILIAIRES UTILISES EN GYMNASTIQUE, NECESSITE OBJECTIVE DE L’OBTENTION DES HAUTES PERFORMANCES.
          Autori: IOAN PAŞCAN.


31.  UNELE PROBLEME ALE CREŞTERII EFICIENŢEI LECŢIEI DE ANTRENAMENT / SOME ASPECTS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE TRAINING CLASS.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă