Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Ediţia nr.2 din 2022  
         
         
   
1.  Εἰκών LA PAVEL * Εἰκών IN PAUL * Εἰκών BEI PAULUS.
          Autori: KÓKAI-NAGY VIKTOR.


2.  CONSECINȚELE UNEI ANALIZE FOLOSIND ANALOGII BIBLICE PENTRU PROIECTAREA CONTROLULUI AUTOMAT AL VEHICULELOR * CONSEQUENCES OF AN ANALYSIS USING BIBLICAL ANALOGIES FOR AUTOMATED VEHICLE CONTROL DESIGN * EGY BIBLIAI ANALÓGIÁKAT HASZNÁLÓ ELEMZÉS KÖVETKEZMÉNYEI AZ AUTOMATIZÁLT JÁRMŰVEZÉRLŐ TERVEZÉSHEZ.
          Autori: NÉMETH BALÁZS.


3.  ASPECTE ALE FUNCȚIONALISMULUI LINGVISTIC ÎN TRADUCEREA BIBLIEI. CÂTEVA TENDINȚE ÎN TRADUCERILE CANONICE CONTEMPORANE ALE BIBLIEI MAGHIARE * ASPECTS OF LINGUISTIC FUNCTIONALISM IN BIBLE TRANSLATION. SOME TRENDS IN THE CONTEMPORARY CANONICAL HUNGARIAN BIBLE TRANSLATIONS * A NYELVI FUNKCIONALIZMUS SZEMPONTJAI A BIBLIAFORDÍTÁSBAN. NÉHÁNY IRÁNYZAT A KORTÁRS KANONIKUS MAGYAR BIBLIAFORDÍTÁSOKBAN.
          Autori: M. PINTÉR TIBOR.


4.  RESPONSABILITATEA RELAȚIONALĂ A LUI MERLEAU-PONTY ÎN MUNCA ETICIENILOR DE FRUNTE LISA S. CAHILL ȘI EVA F. KITTAY * MERLEAU-PONTY’S RELATIONAL RESPONSIBILITY IN THE WORK OF LEADING ETHICISTS LISA S. CAHILL AND EVA F. KITTAY * MERLEAU-PONTY KAPCSOLATI FELELŐSSÉGE A VEZETŐ ETIKUSOK, LISA S. CAHILL ÉS EVA F. KITTAY MUNKÁJÁBAN.
          Autori: RADOSLAV LOJAN, FRANCES KREMARIK.


5.  PEDAGOGIA LUI TERÉZ KARACS * PEDAGOGY OF TERÉZ KARACS * KARACS TERÉZ PEDAGÓGIÁJA. VALLÁSTANÍTÁS A MISKOLCI FELSŐBB LEÁNYNEVELŐ INTÉZETBEN .
          Autori: BÁTORINÉ MISÁK MARIANNA.


6.  IDOLUL MOLOCH ÎN BISERICĂ. INTERCONECTAREA IDENTITĂȚII CALVINISTE ȘI MEMORIA REFORMEI ÎN PARTEA DE SUD-EST A REGATULUI UNGARIEI ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA * THE IDOL MOLOCH IN THE CHURCH. THE INTERCONNECTION OF CALVINIST IDENTITY AND THE MEMORY OF REFORMATION IN THE SOUTH-EASTERN PART OF THE HUNGARIAN KINGDOM IN THE 18TH CENTURY * MOLOCH BÁLVÁNY AZ EGYHÁZBAN. A REFORMÁTUS ÖNTUDAT ÉS A REFORMÁCIÓ EMLÉKÉNEK ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSA A 18. SZÁZADBAN A MAGYAR KIRÁLYSÁG DÉL-KELETI RÉSZÉN .
          Autori: HEGYI ÁDÁM.


7.  MUTAREA ACADEMIEI REFORMATE DE DREPT DIN MÁRAMAROSSZIGET ÎN UNGARIA * THE RELOCATION OF THE REFORMED LAW ACADEMY IN MÁRAMAROSSZIGET TO HUNGARY * A MÁRAMAROSSZIGETI REFORMÁTUS JOGAKADÉMIA „ÁTTELEPÜLÉSE” MAGYARORSZÁGRA.
          Autori: KEREKES JÓZSEF.


8.  DESPRE DEZBATERILE DESPRE SCAUNUL EPISCOPAL AL EPARHIEI REFORMATE TRANSILVANIEI ÎN SECOLELE XVIII-XIX * ON THE DEBATES ABOUT THE EPISCOPAL SEE OF THE TRANSYLVANIAN REFORMED DIOCESE IN THE 18TH–19TH CENTURIES * ADALÉKOK AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PÜSPÖKI SZÉKHELYE KÖRÜLI VITÁKHOZ A 18–19. SZÁZADBAN.
          Autori: LUKÁCS OLGA.


9.  MAEȘTRI ȘI DISCIPOLI – CU O ATENȚIE DEOSEBITĂ INFLUENȚEI LUI ALBERT KOVÁCS ASUPRA EDUCAȚIEI OMILETICII LA CLUJ LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA * MASTERS AND DISCIPLES. WITH PARTICULAR FOCUS ON ALBERT KOVÁCS’S INFLUENCE UPON THE TEACHING OF HOMILETICS IN THE EARLY 20TH CENTURY IN KOLOZSVÁR/CLUJ-NAPOCA * MESTEREK ÉS TANÍTVÁNYOK – KÜLÖNÖS TEKINTETTEL KOVÁCS ALBERT HATÁSÁRA A 20. SZÁZAD ELEJI KOLOZSVÁRI HOMILETIKA-OKTATÁSRA.
          Autori: KULCSÁR ÁRPÁD.


10.  SLUJBA „ÎNNOBILĂRII PRIN DUH”. MISIUNEA COLEGIILOR REFORMATE DE A SPRIJINI TALENTELE * SERVICE OF “NOBILITY THROUGH THE SPIRIT”. THE MISSION OF REFORMED COLLEGES TO SUPPORT TALENT * A „LÉLEK ÁLTAL VALÓ NEMESEDÉS” SZOLGÁLATA. REFORMÁTUS KOLLÉGIUMOK KÜLDETÉSE A TEHETSÉGEK TÁMOGATÁSÁBAN.
          Autori: FEHÉR ÁGOTA.


11.  CONFRUNTAREA CU VINOVĂȚIA ÎN CONSILIEREA PASTORALĂ * DEALING WITH GUILT IN PASTORAL CARE * A BŰNTUDAT KEZELÉSE A LELKIGONDOZÁSBAN.
          Autori: KISS JENŐ.


12.  SPIRITUALITATE LA ORIZONTUL FENOMENOLOGIEI RELIGIEI ȘI AL PSIHOLOGIEI PASTORALE/ 2 * SPIRITUALITY AT THE HORIZON OF RELIGIOUS PHENOMENOLOGY AND PASTORAL PSYCHOLOGY/2 * SPIRITUALITÁS A VALLÁSFENOMENOLÓGIA ÉS PASZTORÁLPSZICHOLÓGIA HORIZONTJÁN /2.
          Autori: KOVÁCS SZABOLCS.


13.  ACCESIBILITATEA INTELECTUALĂ ÎN EDUCAȚIE: RIDICAREA PROBLEMELOR, CĂUTAREA ALTERNATIVELOR * INTELLECTUAL ACCESSIBILITY IN EDUCATION: RAISING THE ISSUE, SEARCHING FOR ALTERNATIVES * INTELLEKTUÁLIS AKADÁLYMENTESÍTÉS AZ OKTATÁSBAN: PROBLÉMAFELVETÉS, ALTERNATÍVÁK KERESÉSE.
          Autori: KRASZNAY MÓNIKA.


14.  CÂND (APARENT) NU SE ÎNTÂMPLĂ NIMIC – DELIBERAREA CA O CONDIȚIE PENTRU SCHIMBARE * WHEN (SEEMINGLY) NOTHING HAPPENS – REFLECTION AS A PRECONDITION FOR CHANGE * AMIKOR (LÁTSZÓLAG) SEMMI SEM TÖRTÉNIK – A FONTOLGATÁS MINT A VÁLTOZÁS FELTÉTELE.
          Autori: SIBA BALÁZS.


15.  BOOK REVIEW: CHAIK, CAREL VAN – MICHEL, KAI, THE GOOD BOOK OF HUMAN NATURE: AN EVOLUTIONARY READING OF THE BIBLE. HACHETTE BOOK GROUP; USA; 2016; 480 PAGES; ISBN: 0465074707.
          Autori: KRISTÓF LEGÉNDY.


16.  BOOK REVIEW: JONATHAN SACKS, KÉZ A KÉZBEN – ISTEN, TUDOMÁNY ÉS AZ ÉRTELEMKERESÉS. KÖNYV NÉPE KIADÓ, BUDAPEST, 2022. 404 OLDAL. ISBN 9786155637247.
          Autori: HOVER ZSOLT SÁNDOR.


17.  BOOK REVIEW: FAZAKAS SÁNDOR – KOVÁCS KRISZTIÁN (SZERK.), „MIELŐTT MEGFORMÁLTALAK AZ ANYAMÉHBEN...”. AZ ÉLET KEZDETÉN FELMERÜLŐ DÖNTÉSEK KERESZTYÉN ETIKAI MEGKÖZELÍTÉSE (SZOCIÁLETIKAI INTÉZET KIADVÁNYAI /SZIK 8.), KIADJA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZOCIÁLETIKAI INTÉZETE, DEBRECEN, 2020, ISBN 978–615–5853–32–6, 336. OLD.
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.


18.  BOOK REVIEW: PECSUK OTTÓ, PONTOS. TERMÉSZETES. ÉRTHETŐ. A BIBLIAFORDÍTÁS ELMÉLETE, GYAKORLATA ÉS TÁVLATAI. KÁLVIN KIADÓ, BUDAPEST, 2020, 314 OLD. ISBN 978–963–558–445–1.
          Autori: ZSIZSMANN ENDRE.


19.  BOOK REVIEW: TÖMÖSKÖZI FERENC (SZERK.), AZ IGE EREJÉVEL. LELKÉSZI ÉLETRAJZOK ÉS ADATTÁR GÖMÖRTŐL A KELETI HATÁRIG. KOMÁROM, SELYE JÁNOS EGYETEM REFORMÁTUS TEOLÓGIAI KAR, 2022, 561 OLD. ISBN 978–80–8122–426–3.
          Autori: PETHEŐ ATTILA.


20.  BOOK REVIEW: N. CSÁSZI ILDIKÓ, BALÁZS GÉZA, PÁLFI JÓZSEF (SZERK.), A 360 ÉVES VÁRADI BIBLIA: A VÁRADI BIBLIA TÖRTÉNETE ÉS HATÁSA: A NYELV, MINT LÉTFORMÁLÓ HATALOM. NAGYVÁRAD: PARTIUMI KIADÓ, 2022, 242 P., ISBN 978-606-9673-34-8.
          Autori: BAK ÁGNES.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă