Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Ediţia nr.1 din 2019  
         
         
   
1.  LAUDACIO. ANIVERSAREA PROF. DR. BODÓ SÁRA / LAUDACIO. DR. BODÓ SÁRA EGYETEMI TANÁR KÖSZÖNTÉSE.
          Autori: MOLNÁR JÁNOS.


2.  COMUNITATEA ȘI INDIVIDUL ÎN PROVOCĂRILE SCHIMBĂRILOR. O CĂLĂTORIE ÎN TIMP CU SPIRITUALITATEA CALVINISTĂ / KÖZÖSSÉG ÉS EGYÉN A VÁLTOZÁS KIHÍVÁSAIBAN BEHATÁROLT IDŐUTAZÁS REFORMÁTUS LELKÜLETTEL.
          Autori: KOCSEV MIKLÓS.


3.  TEORIA CONTEXTUALĂ ȘI RELEVANȚA ACESTUIA PENTRU CONSILIERE PASTORALĂ PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI PERMANENTE / DIE KONTEXTUELLE THEORIE UND IHRE RELEVANZ FÜR DIE SEELSORGE AN MENSCHEN MIT EINER BLEIBENDEN BEHINDERUNG.
          Autori: KISS JENŐ.


4.  NARAȚIUNI PRESCHIMBATE – CUGETĂRI DESPRE RUȘINE PE BAZA TEXTULUI BIBLIC GENEZA 1-3 / ELCSERÉLT NARRATÍVÁK – GONDOLATOK A SZÉGYENRŐL A GEN 1–3 ALAPJÁN.
          Autori: BARNÓCZKI ANITA.


5.  MODELUL PARADOX ÎNTRE COORDONATELE TRINITARIENE ȘI INCARNAȚIONALE ÎN CONSILIEREA CONTEXTUALĂ / TRINITÁRIUS ÉS INKARNÁCIÓS KOORDINÁTÁK KÖZÉ HUZALOZOTT PARADOX MODELL A KONTEXTUÁLIS LELKIGONDOZÁSBAN.
          Autori: HORVÁTH LEVENTE.


6.  MARTIRI, VICTIME, SUPRAVIEȚUITORI. INVESTIGAREA SUFERINȚEI ȘI A FORMĂRII IDENTITĂȚII / MÁRTÍROK, ÁLDOZATOK, TÚLÉLŐK. VIZSGÁLÓDÁS A SZENVEDÉS ÉS IDENTITÁSFORMÁLÓDÁS KÉRDÉSÉBEN.
          Autori: SIMON JÁNOS.


7.  O MISIUNE DE LUNGĂ DURATĂ: PREZENTAREA CENTRULUI DE FAMILIE “THREE ROPES FAMILY CENTRE” / EGY HOSSZÚTÁVÚ KÜLDETÉS: A HÁRMAS KÖTÉL CSALÁDKÖZPONT BEMUTATÁSA.
          Autori: PÁL TÜNDE.


8.  CÂTEVA ASPECTE DE CONSILIERE PASTORALĂ PENTRU ABORDAREA CONCEPTULUI DE TOLERANȚĂ / NÉHÁNY LELKIGONDOZÓI SZEMPONT A TÜRELEM FOGALMI MEGKÖZELÍTÉSÉHEZ / SOME PASTORAL ASPECTS ABOUT APPROACH OF TOLERATION’S CONCEPT.
          Autori: SÁNDOR SZILÁRD.


9.  EFECTUL MUZICII ASUPRA INTELIGENȚEI COGNITIVE ȘI EMOȚIONALE / A ZENE HATÁSA AZ ÉRTELMI ÉS AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIÁRA.
          Autori: KIRÁLY LAJOS.


10.  DIFERENȚIERE DINTRE IMAGINEA LUMII ȘI VIZIUNEA ASUPRA LUMII ÎN PEDAGOGIA RELIGIOASĂ / A VILÁGKÉP ÉS A VILÁGSZEMLÉLET MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE A VALLÁSPEDAGÓGIÁBAN.
          Autori: NÉMETH DÁVID.


11.  OMILETICA PAȘTELUI / A HÚSVÉT HOMILETIKUMA.
          Autori: FEKETE KÁROLY.


12.  ASPECTELE MATERIALE ÎN VOCAȚIA PREOȚEASCĂ – UN STUDIU EMPIRIC / MONEY MATTERS IN PASTORAL VOCATION – AN EMPIRICAL STUDY.
          Autori: SIBA BALÁZS.


13.  PSALMUL „MARII SUSPINĂRI”. INTERPRETAREA PSALMULUI 124 / A „NAGY FELSÓHAJTÁS ZSOLTÁRA”. A ZSOLT 124 MAGYARÁZATA.
          Autori: KUSTÁR ZOLTÁN.


14.  DIACONIA ÎN NOUL TESTAMENT / DIAKÓNIA AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN.
          Autori: KÓKAI-NAGY VIKTOR.


15.  SCOPUL MISIUNII LUI ISUS / JÉZUS MISSZIÓJÁNAK CÉLJA.
          Autori: LÉSZAI LEHEL.


16.  EMOȚII PROFETICE. NOTE DESPRE ASPECTELE ANTROPO¬LOGICE A PROFEȚIEI DIN VECHIUL TESTAMENT / PRÓFÉTAI EMÓCIÓK MEGJEGYZÉSEK AZ ÓSZÖVETSÉGI PRÓFÉTASÁG ANTROPOLÓGIAI ASPEKTUSAIHOZ.
          Autori: NÉMETH ÁRON.


17.  DEZBATERI ASUPRA CONDUCERII CLERICE ȘI LAICE A BISERICII DIN PERSPECTIVA LUI LAJOS ZSARNAY / EGYHÁZI-VILÁGI HATALMI HARC ZSARNAY LAJOS SZEMÉVEL.
          Autori: BÁTORINÉ MISÁK MARIANNA.


18.  INTERPRETAREA PICTURILOR DIN CATACOMBE CA PREDICI VIZUALIZATE / A KATAKOMBAFESTMÉNYEK MINT „VIZUÁLIS PRÉDIKÁCIÓK” ÉRTELMEZÉSE.
          Autori: LUKÁCS OLGA.


19.  CUM APAR TEXTILELE BRODATE DIN REGIUNEA CĂLATA ÎN ZESTREA UNEI PRINȚESE? / HOGYAN KERÜLTEK KALOTASZEGI VARROTTASOK A KIRÁLYLÁNY KELENGYÉJÉBE?.
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.


20.  BOOK REVIEW: PÜSÖK SAROLTA: AZ ÍRÁS VONZÁSÁBAN (BIBLIKAI TANULMÁNYOK).
          Autori: LUKÁCS OLGA.


21.  BOOK REVIEW: MARIA ȘTEFĂNESCU: DICȚIONAR ROMÂN-ENGLEZ DE TERMENI RELIGIOȘI CREȘTINI (ROMANIAN-ENGLISH DICTIONARY OF RELIGIOUS TERMS).
          Autori: LUKÁCS OLGA.


22.  BOOK REVIEW: SOMFALVI EDIT: A GYERMEKKORI SZORONGÁS OLDÁSA BIBLIAI TÖRTÉNETEKKEL.
          Autori: LUKÁCS OLGA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă