The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Issue no. 1 / 2017  
         
  Article:   WHAT DOES A REFORMED PASTOR DREAM OF? THE NOTES OF ISTVÁN T. TELEGDI, REFORMED PASTOR OF ALPESTES ABOUT HIS DREAMS/MIRŐL ÁLMODIK A LELKIPÁSZTOR? TELEGDI T. ISTVÁN ALPESTESI LELKÉSZ ÁLOMFELJEGYZÉSEI.

Authors:  ŐSZ SÁNDOR-ELŐD.
 
       
         
  Abstract:  
DOI: https://doi.org/10.24193/subbtref.62.1.08

Published Online: 2017-06-20
Published Print: 2017-06-30

FULL PDF

ABSTRACT. The study deals with the description of the dreams of a Reformed pastor who worked at the beginning of the 17th century. In the episcopal library of Székesfehérvár can be found one issue from the 1590 edition of Andreas Hondroff''''''''s work with the title Theatrum Historicum... We know a few possessors of this book: András Keczeli dominie in Tövis, Gábor Csernátoni pastor in Marosillye then in Alpestes and István Telegdi T. pastor also in Alpestes. On the book Gábor Csernátoni wrote the birth date of his children and István Telegdi wrote down ten of his dreams. The description of these dreams contains numerous cultural aspects and details about the mentality of that period – in three dreams figures Gábor Bethlen prince of Transylvania and in one the widow of the Moldavian prince, Marcu Cercel.

Keywords: dreams, church history, 17th century, Andreas Hondroff, István T. Telegdi, Gábor Bethlen, Marcu Cercel.

Bibliográfia:

A Hunyad–Zarándi Református Egyházmegye levéltára az Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltárban. Protokollumok I/1.
BUZOGÁNY Dezső–DÁNÉ Veronka–KOLUMBÁN Vilmos József–ŐSZ Sándor Előd–SIPOS Gábor: Erdélyi református zsinatok iratai. I. Kolozsvár, 2016.
DÉZSI Lajos: Szenczi Molnár Albert naplója, levelezése és irományai. Bp., 1898.
GYÖKÖSSY Endre: Isten elfelejtett nyelve, az álom. Bp., 2016.
HELTAI János: Adattár a heidelbergi egyetemen 1595–1621 között tanult magyarorszagi diákokról es pártfogóikról. In: Az Országos Széchenyi Könyvtár évkönyve. 1980. 243–347.
HEREPEI János: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, I. Budapest–Szeged, 1965.
RĂDULESCU, Maria-Venera: Marcu, fiul principelui Petru Cercel (1583–1585). Muzeul Național. 2013. 25. évf. 55–61. (http://muzeulnationaljournal.ro/?volum=950-muzeul-national-xxv-2013 – 2016. március 19-i megtekintés.)
S. SÁRDI Margit: Jóslat és álomlátás XVII–XVIII. századi erdélyi emlékiratíróknál, In: PÓCS Éva (szerk.): Eksztázis, álom, látomás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Bp., 1998.
SZABÓ András: Álmok, előjelek, jóslatok és betegségek Szenci Molnár Albert naplójában. In: BALÁZS Mihály–GÁBOR Csilla (szerk.): Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban, Kolozsvár, 2007. 393–400.
SZABÓ Miklós–TONK Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban. Szeged, 1991.
SZÁSZ Anikó: Papi hivatalt viselő személyek az erdélyi fejedelmek Királyi Könyveiben. Kolozsvár, 2005. Kézirat.
SZENTPÉTERY Imre: Oklevéltani naptár. Budapest, 1912.
VELENCZEI Katalin: A Székesfehérvári Püspöki Könyvtár 1601 előtti nyomtatványainak katalógusa. Budapest, 2008.
W. KOVÁCS András: A cegei gróf Wass család története (16-20. század). Erdélyi Múzeum, 2004. 65. évf. 3–4. sz. 1–56.
 
         
     
         
         
      Back to previous page