Declarația de Etică și Malpraxis a Revistei

Următoarea Declarație de Etică și Malpraxis a Revistei se aliniază cu recomandările COPE (Committee on Publication Ethics): Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors and the Code of Conduct for Journal Publishers.

Atribuțiile și responsabilitățile redacției

Deciziile de publicare
La încheierea procesului de evaluare colegială dublu anonimă, selecția finală a articolelor ce vor fi publicate în revistă pe baza recomandărilor și comentariilor din partea referenților cade în sarcina redactorului-șef. Acesta se va consulta cu ceilalți membri ai redacției și cu coordonatorii numerelor tematice, după caz, pentru a definitiva selecția lucrărilor și pentru a stabili calendarul publicării pentru fiecare manuscris în parte.
Manuscrisele primite la redacția revistei sunt evaluate și selectate spre publicare exclusiv în funcție de criteriul calității manuscrisului, de politicile editoriale ale revistei și dispozițiile legale în vigoare privind calomnia, dreptul de autor și plagiatul, fără niciun considerent legat de vârsta, statutul profesional, rasa, sexul, orientarea sexuală, credințele religioase, convingerile politice, etnia, naționalitatea sau cetățenia autorului.

Conflictele de interes
Membrii redacției aflați într-o situație de conflict de interes sunt obligați să informeze redactorul-șef de acest lucru și să se recuze de la gestionarea materialului respectiv primit la redacție. Conflictul de interes poate include considerente de ordin personal, comercial, financiar, intelectual, profesional, politic sau religios.

Confidențialitatea
Redacția are dreptul să divulge informațiile referitoare la manuscrisele primite doar persoanelor direct implicate în procesul de evaluare sau publicare, după caz. O excepție de la această prevedere o reprezintă acuzațiile privind plagiatul și/sau alte comportamente frauduloase: în asemenea situații, conținutul manuscrisului va fi divulgat terților, urmând pașii descriși mai jos, în secțiunea Prevenirea și Combaterea Plagiatului.

Editorii nu vor divulga nicio informație privind deciziile redacției către terți neautorizați. Se va face excepție de la această regulă în cazul unui comportament lipsit de etică din partea redacției.

Întrucât revista aplică un proces de evaluare colegială dublu anonimă, este interzis ca identitatea autorului să fie divulgată referenților pe parcursul procesului de evaluare sau ca identitatea referenților să fie divulgată autorului sau terților. Identitatea referenților poate fi făcută publică, cu permisiunea expresă a acestora, prin includerea lor, la finalul procesului de evaluare, în lista anuală de confirmare a referenților revistei. În lista respectivă, numele referenților nu va fi asociat cu manuscrisul pe care l-au evaluat sau cu volumul revistei în care este posibil ca manuscrisul respectiv să fi fost publicat.
Redacția nu va utiliza informațiile dintr-un manuscris nepublicat pentru propriul câștig profesional sau în avantajul colegilor sau colaboratorilor, fără acordul explicit, în scris, al autorului (autorilor).

Prevenirea și combaterea plagiatului și a altor abateri de la buna conduită în cercetarea științifică
Autorii trebuie să ia la cunoștință și să înțeleagă că revista Studia Universitatis Babeș-Bolyai urmărește să prevină și să sancționeze tentativele și actele de plagiat, precum și orice alte forme de abatere de la buna conduită în cercetarea științifică, de pildă, fabricarea și/sau falsificarea de date. Prin urmare, autorii sunt avertizați că:
— Tentativele de plagiat sau alte acțiuni frauduloase descoperite și probate în timpul procesului de evaluare (de către redactor sau referenți) pot conduce la: a) respingerea manuscrisului propus spre publicare; b) informări oficiale către instituția de învățământ superior sau institutul de cercetare unde este afiliat autorul; şi c) informarea comunităţii ştiinţifice şi a opiniei publice.
— La notificarea suspiciunii de plagiat sau a acuzației privind orice alte acțiuni frauduloase legate de un articol deja publicat în Studia Universitatis Babeș-Bolyai și după verificarea amănunțită și confirmarea sesizării, redacţia își rezervă dreptul de a lua următoarele măsuri: a) să contacteze Indexul Operelor Plagiate în România; b) să aplice procedura în vigoare privind tentativele de plagiat sau alte acțiuni frauduloase descoperite și probate în timpul procesului de evaluare; c) să informeze oficial instituția de învățământ superior sau institutul de cercetare unde este afiliat autorul, punând la dispoziție toate documentele necesare (inclusiv Acordul de publicare semnat de către autor); d) să anunțe cele mai importante baze de date internaționale cu privire la acuzația de plagiat; și e) să publice (pe site, etc.) poziția sa oficială în această privință.
Referitor la cadrul conceptual general al plagiatului, revista Studia Universitatis Babeș-Bolyai face trimitere la:
„What Constitutes Plagiarism?” din „Harvard Guide to Using Sources”, articol disponibil aici:
https://usingsources.fas.harvard.edu/what-constitutes-plagiarism
Vezi și:
https://researcheracademy.elsevier.com/uploads/2020-06/RA_HEADT%20Centre%20Webinar%20on%20Plagiarism_FINAL.pdf

Atribuțiile și responsabilitățile autorilor

Standarde de raportare
Autorul va trimite spre publicare exclusiv articole ce expun cercetarea proprie, originală, contextualizată prin discuții cu privire la contribuția acesteia în domeniul vizat. Nu sunt acceptate materiale cu un conținut calomnios, discriminatoriu, ilegal sau confidențial.
Toate sursele utilizate în lucrare trebuie să fie citate corect. Citarea eronată sau distorsionată a surselor este inacceptabilă.
Autorii sunt singurii responsabili pentru conținutul propriilor manuscrise.
Înainte de a trimite un manuscris la redacția revistei, autorul (autorii) trebuie să se asigure că au respectat Instrucțiunile pentru autori, disponibile pe siteul revistei.

Calitatea de autor
Calitatea de autor al unui manuscris aparține persoanei sau persoanelor care s-au implicat activ și creativ în conceperea manuscrisului, în cercetarea care stă la baza lucrării, în construirea argumentației, în procesul de proiectare și redactare, în interpretarea datelor și în dezvoltarea lucrării, și care își asumă responsabilitatea pentru întregul conţinut al manuscrisului. 
În secțiunea de Mulțumiri (Acknowledgments) a manuscrisului, este posibil ca autorul (autorii) să-i enumere pe toți cei care, fără a deține calitatea de autori ai respectivului manuscris, au adus anumite contribuții la finalizarea articolului (prin finanțarea proiectului de cercetare, coordonarea sau îndrumarea cercetării, formularea de comentarii și sugestii pe marginea manuscrisului, contribuția la dezbaterea intelectuală pe această temă etc.).
Se impune ca orice dispute referitoare la calitatea de autor să fie soluționate între autori. Redacția nu va investiga, nu se va pronunța și nici nu va arbitra astfel de dispute. Cu toate acestea, este necesar ca soluționarea unor asemenea litigii iscate ulterior publicării unui articol să fie adusă la cunoștința redacției, în perspectiva unor rectificări ce trebuie să fie făcute publice.
Sunt considerate inacceptabile cazurile de auctorialitate de tip „Fantomatic” („Ghost”), „Formal” („Gift”) sau „Faimă” („Guest”).
Mai multe informații despre termenii respectivi sunt disponibile aici:
https://publicationethics.org/resources/flowcharts-new/changes-authorship

Drepturile de autor
Autorul trebuie să obțină permisiunea explicită, scrisă, de a utiliza orice tip de materiale protejate de drepturi de autor în propriul său manuscris înainte de a-l trimite pentru publicare în revista Studia Universitatis Babeș-Bolyai.

Publicare multiplă, redundantă sau simultană
Autorii nu pot trimite un manuscris pentru publicare altor reviste atâta timp cât acesta se află în proces de evaluare la Studia Universitatis Babeș-Bolyai.
Republicarea aceluiași material într-o altă revistă reprezintă un comportament lipsit de etică și inacceptabil.
Versiunile traduse ale articolelor publicate în Studia Universitatis Babeș-Bolyai pot fi publicate în altă parte numai dacă autorul (autorii) a(u) recunoscut revista ca spațiu al publicării inițiale, printr-o referință bibliografică completă, atașată traducerii în momentul publicării acesteia.
La trimiterea unui manuscris, autorul (autorii) trebuie să prezinte redacției toate lucrările aferente, cum ar fi prezentările de la conferințe, versiunile de pe servere electronice pre-print, etc.

Erori în lucrările publicate
Atunci când un autor sau o terță parte descoperă o eroare gravă într-o lucrare publicată, aceștia trebuie să notifice prompt redacția și să prezinte dovezi relevante. În astfel de cazuri, autorul și editorul colaborează în direcția retragerii sau rectificării materialului, după caz. 

Conflictele de interes
Autorul (autorii) trebuie să declare dacă se află într-o situație de conflict de interes ce ar putea influența conținutul manuscrisului sau publicarea acestuia. Conflictele de interes pot include considerente de natură personală, comercială, financiară, intelectuală, profesională, politică sau religioasă.

Drepturile de autor
Redacția va face toate demersurile pentru a proteja drepturile de autor, potrivit reglementărilor în vigoare.

Transferul drepturilor de autor 

1. Prin acceptarea publicării în Studia Universitatis Babeș-Bolyai, autorul îi transferă revistei următoarele drepturi:  
•  de a publica, republica, transmite, vinde și distribui conținutul integral sau parțial al lucrării, în edițiile digitale și tipărite ale revistei, în toate formatele cunoscute acum sau dezvoltate ulterior;  
• de a depozita copii ale lucrării în arhivele (electronice sau tipărite) ale revistei, precum și în arhivele terților împuterniciți de revistă.  
2. Se impune citarea și menționarea corespunzătoare  a detaliilor de publicare inițială în Revista Studia Universitatis Babeș-Bolyai pentru situațiile în care Autorul decide următoarele:  
• reproducerea, transmiterea sau diseminarea integrală sau parțială a lucrării;
• includerea integrală sau parțială a lucrării într-o teză sau disertație;
• extinderea lucrării în format de carte sau includerea integrală sau parțială a lucrării într-un volum de studii semnate de autor;
• traducerea lucrării și publicarea aferentă în altă parte;
• prezentarea și diseminarea copiilor lucrării în cadrul unor reuniuni profesionale sau evenimente științifice.
3. Calitatea de autor al unui material publicat în revistă atrage după sine garantarea unor drepturi de folosință, după cum urmează:
• dreptul de a face copii tipărite sau electronice ale lucrării pentru uz personal sau profesional;
• dreptul de a distribui copii tipărite sau electronice ale lucrării pentru uzul personal sau profesional al colegilor din colectivul de cercetare;
• dreptul de brevet asupra oricărui element sau proces descris ca atare în lucrare sau orice alte drepturi similare derivate din conținutul lucrării.
Autorul nu este obligat să solicite permisiunea explicită din partea Revistei Studia Universitatis Babeș-Bolyai pentru situațiile descrise la punctele 2. și 3.
4. Autorul se angajează să nu republice conținutul integral sau parțial al lucrării într-o altă revistă sau în acte de conferință. Traducerea lucrării și publicarea aferentă sunt posibile cu respectarea prevederilor de la punctul 2.

Atribuțiile și responsabilitățile referenților

Responsabilitatea profesională
Evaluarea efectuată de către referenți ajută redacția în procesul de selectare a manuscriselor pentru publicare.
Referenții nu trebuie să accepte invitația de a evalua un manuscris decât dacă dețin expertiza necesară și pot efectua o evaluare imparțială.
Referenții vor utiliza fișa de evaluare pusă la dispoziția acestora de către redacție.
Oferind recomandări pertinente și instrucțiuni clare, observațiile anonimizate ale referenților vor contribui la îmbunătățirea articolului propus de autor chiar și atunci când aceștia nu recomandă publicarea manuscrisului. Feedbackul sosit din partea referenților trebuie să fie constructiv și respectuos.
Referenții pot sugera includerea unor surse bibliografice, inițial omise de către autor, în vederea îmbunătățirii standardelor științifice ale manuscrisului evaluat, dar nu vor face recomandări care să trimită la propria cercetare (sau la publicațiile unui asociat) doar pentru a-și crește propria vizibilitate (sau pe cea a respectivului asociat). Asemenea sugestii se vor baza exclusiv pe rațiuni științifice legitime.
Referenții vor recomanda respingerea manuscriselor cu conținut calomnios, discriminatoriu sau ilegal și vor notifica redacția.

Conflictele de interes
În cazul în care referenții intuiesc identitatea autorului articolului primit pentru evaluare și consideră că se află într-o situație de interese concurențiale, se impune ca aceștia să informeze redacția și să refuze invitația de a recenza articolul. Conflictele de interes pot include considerente de natură personală, comercială, financiară, intelectuală, profesională, politică sau religioasă.

Confidențialitatea 
Întrucât revista utilizează un proces de evaluare colegială dublu anonimă, nu este permis ca referenții să încerce să identifice autorul sau să își dezvăluie propria identitate ca referenți ai manuscrisului. Referenții pot permite redacției să le dezvăluie identitatea de recenzenți al revistei, fără însă a menționa manuscrisul pe care l-au evaluat sau volumul revistei în care manuscrisul a fost sau ar fi putut fi publicat. Pe de altă parte, referenții pot opta și să rămână anonimi.
Referenții nu au permisiunea de a utiliza sau disemina conținutul integral sau parțial al manuscrisului, în avantajul propriu sau în avantajul unui terț. Dacă manuscrisul include idei, concepte sau analize relevante pentru activitatea profesională a referenților, acestea pot fi utilizate cu condiția citării corespunzătoare a sursei numai după ce manuscrisul a fost publicat.
Referenții nu au permisiunea de a utiliza sau divulga informațiile obținute în timpul procesului de evaluare, fără permisiunea explicită din partea editorului sau a autorului, după caz.
Referenții vor evalua personal manuscrisele, fără a include vreun terț în procesul de evaluare. În cazul în care este necesară o expertiză suplimentară, referentul notifică redacția și se ajunge la o decizie comună privind acțiunea optimă. În cazul în care un terț participă la procesul de evaluare după obținerea permisiunii explicite din partea redacției, acesta devine referent și se conformează prevederilor prezentei Declarații de Etică și Malpraxis a Revistei.

Suspiciunile privind abaterile și comportamentele lipsite de etică
Dacă există suspiciuni privind abaterile de la normele de etică în legătură cu textul unui manuscris supus evaluării sau cu o orice etapă a procesului de evaluare (de pildă, existența unor similitudini apreciabile între manuscris și alte lucrări publicate sau nepublicate cu care referentul ar putea fi familiarizat; suspiciunea de fabricare sau falsificare a datelor; tentativa de a influența referenții să opteze pentru o anumită decizie de publicare), referenții vor notifica prompt redacția.

Promptitudinea
Referenții vor respecta termenele limită pentru evaluare. Dacă referenții nu mai pot respecta termenele limită (sau necesită o prelungire a acestora), se impune ca aceștia să contacteze redacția în cel mai scurt timp posibil.

Dreptul de proprietate asupra evaluării
Raportul de evaluare aparține revistei și va fi utilizat exclusiv ca parte a procesului de peer review, în vederea selectării manuscriselor pentru publicare și pentru a-i ajuta pe autori să își îmbunătățească lucrările.