Declaraţie de etică şi malpraxis

 Drepturile și Responsabilitățile Autorului

Ce drepturi îmi păstrez ca autor al unei reviste?

- dreptul de a face copii (tipărite sau electronice) din articolul revistei pentru uz personal, inclusiv pentru predatul la clasă;

- dreptul de a face copii și de a distribui copii ale articolului din revistă (inclusiv via e-mail) pentru colegii din cercetare, pentru uzul personal al unor colegi din domeniu didactic;

- dreptul de a posta o varianta finală (dinaintea tipăririi) a articolului din jurnal pe website, inclusiv servere electronice pre-print, și de a păstra pe termen nelimitat o astfel de versiune pe astfel de servere sau site-uri pentru scopuri didactice;

- dreptul de a posta o versiune personală revizuită a textului din articolul în forma finală din revistă (pentru a evidenția schimbările făcute în procesul de recenzie/peer review) pe website-ul sau server-ul personal sau al instituției pentru scopuri didactice;

- dreptul de a prezenta articolul din revistă la conferințe și simpozioane și de a distribui copii tipărite ale articolului participanților la conferință;

- dreptul de a breveta și de folosi ca marcă aceste drepturi și drepturile pentru orice proces sau procedură descrisă în articolul revistei;

- dreptul de a include articolul din revistă, în totalitate sau în parte, într-o teză sau disertație;

- dreptul de a folosi articolul revistei sau orice parte a acestuia într-o compilație tipărită a propriilor lucări, cum ar fi scrierile complete sau note de curs (ulterioare publicării acestui articol din revistă); și

- dreptul de a pregăti ale lucări derivate, pentru a extinde articolul din revistă în forma unei cărți, sau de a refolosi, altfel, porțiuni sau extrase în alte lucrări, cu deplina recunoaștere a publicării originale în revistă.

 

Copyright

Suntem dedicați protejării drepturilor de autor și asigurării că toate informațiile legale sau cele privind reglementările pentru drepturile de autor sunt abordate.

"Acordul pentru transferul de copyright"
Când articolul este acceptat pentru publicare, eu, în calitate de autor și reprezentant al co-autorilor, accept prin prezenta să transfer Studiei Universitatis Babeș-Bolyai toate drepturile, inclusiv cele referitoare la formatele electronice și transmisii, în conformitate cu legile dreptului de autor existente, cu excepția celor de mai sus, pe care autorul le păstrează în mod specific.

 

Luarea deciziilor de publicare
Editorul este responsabil pentru decizia de publicare a articolelor primite.
El este ghidat de către politicile comitetului editorial şi constrâns de cerinţele legale în vigoare cu privire la calomnie, încălcarea drepturilor de autor şi plagiat. Editorul poate conferi cu alţi editori şi cu referenţii în luarea decizii de publicare.

Fair play
Un editor evaluează în orice moment manuscrisele pentru conţinutul lor intelectual, fără să facă deosebire de rasă, sex, orientare sexuală, religie, origine etnică, cetăţenie sau filosofia politică a autorilor.

Confidenţialitate
Editorul şi redacţia nu trebuie să dezvăluie nici o informaţie despre manuscrisul prezentat cu excepţia autorului corespondent, referenţilor, referenţilor potenţiali, alţi consultanţi editoriali şi editurii, după caz.

Divulgare şi conflicte de interese
Materiale nepublicate prezentate într-un manuscris trimis nu trebuie să fie folosite pentru o cercetare proprie a editorului, fără acordul scris al autorului.

Prevenirea și combaterea plagiatului
Studia UBB intenționează să prevină și să sancționeze încercările și actele de plagiat. Prin urmare, autorii sunt avertizați că:
- Tentativele de plagiat descoperite și documentate în timpul procesului de peer review conduc la: a) respingerea manuscrisului pentru publicare; b) eliminarea definitivă a autorului ca viitor posibil autor al revistei; c) informări oficiale către unitatea de învățământ superior sau institutul de cercetare unde este afiliat autorul, și d) informarea comunității științifice și a opiniei publice.
- La notificarea afirmației de plagiat pentru orice articol publicat anterior în revista Studia UBB și după verificarea amănunțită a sesizării, Biroul Editorial va lua următoarele măsuri:
I. În cazul în care autorul implicat este un cetățean român: a) va apela pentru consultanță de specialitate; b) actul legal semnat de autor cu privire la originalitatea operei sale va fi depus, împreună cu o plângere penală, la biroul Procuraturii pe baza Legii drepturilor de autor; c) în paralel cu procedura legală, Biroul editorial va aplica toate măsurile în cazul tentativei de plagiat.
II. În cazul în care autorul nu este un cetățean român, Biroul Editorial va informa oficial învățământul superior sau institutul de cercetare unde este afiliat autorul, punând la dispoziție toate documentele necesare (inclusiv declarația de originalitate a lucrării autorului); va anunţa bazele de date internaționale cu privire la acuzația de plagiat și va publica (pe site etc.) poziția sa oficială în această privință.
Studia UBB face referire la: „What Constitutes Plagiarism?”, din „Harvard Guide to Using Sources”, http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k70847&pageid=icb.page342054

Atribuţiile referenţilor
Contribuţia la deciziile editoriale
Evaluarea referenţilor ajută editorul în luarea deciziilor iar prin comunicările pe care le transmit autorului contribuie la îmbunătăţirea articolului.

Promtitudine
Orice referent selectat care se simte necalificat să revizuiască articolului sau ştie că revizuirea promptă este imposibilă trebuie să informeze editorul şi se va scuza de la procesul de revizuire.

Confidenţialitate
Orice manuscris primit pentru revizuire trebuie să fie tratat ca un document confidenţial. El nu trebuie să fie afişat sau discutat cu alte persoane cu excepţia celor autorizate de către editor.

Standarde de obiectivitate
Comentariile trebuie făcute în mod obiectiv. Critica personală a autorului este inadecvată. Referenţii trebuiu să-şi exprime opiniile în mod clar, cu argumente de sprijin.

Confirmarea Surselor
Referenţii trebuie să identifice materialele relevante publicate care nu au fost citate de către autori. Orice raport despre o observaţie, derivaţie sau un argument care a fost raportat anterior trebuie să fie însoţit de citarea în cauză. De asemenea, un referent ar trebui să pună în atenţia editorului orice similitudine substanţială sau suprapunere între manuscrisul în considerare şi orice alte lucrări publicate de care au cunoştinţă.

Dezvăluire şi conflict de interese
Informaţiile privilegiate sau ideile obţinute prin procesul de recenzare trebuie să rămână confidenţiale şi să nu fie utilizate pentru avantaje personale. Referenţii nu trebuie să ia în considerare manuscrisele în care există conflicte de interes care rezultă din relaţiile concurenţiale, de colaborare sau de altă natură sau legături cu oricare dintre autori, companii sau instituţii conectate la aceste documente

Atribuţiile autorilor
Standarde de raportare
Autorii trebuie să prezinte o expunere precisă a activităţii de cercetare originale desfăşurate precum şi o discuţie obiectivă despre importanţa acesteia. Datele de bază trebuie să fie reprezentate corect în articol. Un document trebuie să conţină suficiente detalii şi referinţe. Declaraţiile frauduloase sau inexacte, cu bună ştiinţă, constituie un comportament lipsit de etică şi sunt inacceptabile.

Accesul la date şi păstrarea lor
Autorii sunt rugaţi să furnizeze în materialele lor „date brute” pentru revizuirea editorială şi trebuie să fie pregătiţi pentru a asigura accesul public la aceste date şi păstrarea acestor date pentru un interval rezonabil de la data publicării.

Originalitate şi plagiat
Autorii trebuie să se asigure că au scris în întregime lucrări originale. Dacă autorii au folosit munca şi/sau cuvintele altora trebuie sa se asigure că acest lucru a fost în mod corespunzător menţionat sau citat.

Publicare multiplă, redundantă sau simultană
Autorul nu trebuie să publice manuscrisele care descriu în esenţă, aceeaşi cercetare, în întregime sau într-o formă similară, în mai multe reviste. Trimiterea aceluiaşi material la mai multe publicaţii constituie în acelaşi timp un comportament lipsit de etică şi este inacceptabil.

Pagina de Mulţumiri [Acknowledgements] (se recomandă menţionarea surselor de finanţare şi a celor ce au sprijinit realizarea cercetării, toate persoanele care au contribuit la buna desfăşurare a acesteia).

Autor al Cărţii
Colectivul de autori trebuie să se limiteze la cei care au adus o contribuţie semnificativă la concepţie, proiectare, execuţie/ interpretare a studiului raportat. Toţi cei care au adus contribuţii semnificative trebuie să fie enumeraţi în calitate de co-autori. În cazul în care mai sunt şi alţii care au participat la anumite aspecte de fond ale proiectului de cercetare, aceştia trebuie să fie recunoscuţi ca şi contribuitori.
Autorul corespondent trebuie să se asigure ca toţi co-autorii şi contribuitorii să fie trecuţi, că toţi co-autorii au văzut şi aprobat versiunea finală a articolului şi au fost de acord pentru publicarea acestuia.

Pericole şi subiecte umane / animale
În cazul în care activitatea implică substanţe chimice, proceduri sau echipamente care produc pericole neobişnuite, inerente, în utilizarea lor, autorul trebuie să permită identificarea în mod clar a acestora în manuscris.

Dezvăluirea şi conflictele de interese
Autorii trebuie să prezinte orice conflict de interes financiar sau de alt fond care ar putea influenţa rezultatele şi interpretarea lor în manuscris. Trebuie trecute toate sursele de sprijin financiar ale proiectului.

Erori fundamentale în lucrările publicate
Atunci când un autor descoperă o eroare semnificativă / o inexactitate în materialul său, este obligaţia sa de a notifica prompt editorul revistei şi de a coopera cu acesta pentru a retrage sau a corecta lucrarea.

 

INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI
 

Manuscrisele primite la redacţia revistei sunt trimise exclusiv acesteia, devin proprietatea sa, fără să fi fost publicate anterior, iar informaţiile din manuscris au fost revizuite de toti autorii, aceştia fiind de acord cu analiza datelor şi cu toate concluziile manuscrisului. Drepturile de autor intră în proprietatea revistei, fiind interzisă re-publicarea fară acceptul scris al acesteia. Afirmaţiile făcute în articole sunt responsabilitatea exclusivă a autorilor.

Toate materialele trebuie trimise în format electronic la adresele de e-mail ale editorilor afişate pe site. Trebuie inclus numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail a autorului-corespondent (acel membru al colectivului de autori ce va purta întreaga corespondenţă cu revista). Scrisoarea de intenţie ce însoţeşte articolul trebuie să definească limpede semnificaţia şi caracterul unic al temei lucrării, din punctul de vedere al autorului.

În momentul în care autorii trimit un manuscris, fie că acesta este articol sau scrisoare, au răspunderea de a dezvălui relaţiile personale sau financiare care pot influenţa conţinutul lucrării respective. În scopul evitării ambiguităţii, autorii trebuie să declare explicit dacă se află sau nu într-un conflict de interese. Autorii vor proceda la exprimarea conflictului de interese pe pagina special destinată care urmează imediat dupa pagina de titlu, oferind detalii suplimentare, în cazul în care sunt necesare, într-o scrisoare care însoteste manuscrisul.

 

STRUCTURA GENERALĂ A ARTICOLELOR

Lucrările, redactate integral în limba specificată, trebuie structurate dupa cum urmeaza:
- Pagina de titlu şi rezumatul includ titlul lucrării, numele şi titlurile academice ale autorilor, împreună cu apartenenţa actuală a acestora, rezumatul şi cuvintele cheie.
- Pagina de notificare a conflictelor de interese.
- Textul (în format Word).
- Pagina de Mulţumiri [Acknowledgements] (se recomandă menţionarea surselor de finanţare şi a celor ce au sprijinit realizarea cercetării, toate persoanele care au contribuit la buna desfăşurare a acesteia).
- Referinţe bibliografice trebuie redactate în unul dintre stilurile de citare bibliografic alese:
[http://www.citethisforme.com/].
- Tabele (acestea trebuie să aibă un titlu; fiecare tabel să fie separat pe o pagină).
- Figurile (acestea vor fi incluse în text; explicaţi toate simbolurile şi abrevierile utilizate). Figurile trebuie să confere claritate textului; informaţia prezentată de ele nu ar trebui să o reia pe cea din text sau din tabele. Este preferabil să fie la rezoluţie înaltă pentru a permite o reproducere de calitate. De asemenea, este de preferat să fie furnizate la formatul scris al revistei, 13x20 cm, pentru a nu fi necesară redimensionarea. În situaţia imaginilor pretenţioase grafic, este preferabil ca autorii să trimită revistei sursele originale, prelucrarea specializată a acestora revenind redacţiei.

Pagina de titlu, rezumatul şi cuvintele cheie
În pagina de titlu mentionaţi numele întreg al tuturor autorilor. Enumeraţi apartenenţa tuturor autorilor şi faceti legătura dintre autor şi apartenenţă prin (a), (b), (c), plasate după numele autorilor şi inainte de afiliaţie. Includeţi şi informaţii despre bursele de cercetare, inclusiv locul unde s-a desfăşurat aceasta (oraş/ţară). Dacă lucrarea a fost sprijinită de o sponsorizare din partea unei companii, acest lucru trebuie precizat.
La subsolul paginii, mentionaţi: Autor-corespondent, număr de telefon, număr de fax, adresa de email şi adresa poştală.
Rezumatul va avea cel mult 250 de cuvinte şi se recomanda a fi structurat astfel: Obiective, Material şi Metodă, Rezultate, Concluzii. Aceste titluri vor aparea explicit în text.
Cuvinte cheie: maxim 5.
Rezumatul şi cuvintele cheie trebuie obligatoriu redactate în limba engleză şi română pentru viitoarea postare a lor pe site.

Lucrări originale / Reviews
Conţinut: cercetări originale
Dimensiuni: 6-10 pagini, cu 4-5 materiale ilustrative (texte, grafice sau figuri).
Format: introducere (starea actuală a problemei, premisele şi scopul cercetării), material şi metode, rezultate, discuţii şi concluzii (redactate sintetic şi strict referitoare la surse bibliografice relevante).
Bibliografia va fi alcatuită în stilul Vancouver. Componentele surselor, care trebuie redactate strict ca în exemplele de mai jos, pot fi:
- Citări în text
- Lista surselor bibliografice va trebui să includă toate materialele publicate şi care au fost folosite ca sursă bibliografică în text; pentru articolele acceptate pentru publicare dar care încă nu au fost publicate se va mentiona ‘‘in press’’.
- Surse electronice: este important de precizat unde a fost găsit documentul (de exemplu URL) şi data la care a fost accesat.