Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EUROPAEA - Ediţia nr.2 din 2015  
         
         
   
1.  INTRODUCERE LA CONFERINȚA CU TEMA „POLITICI MINORITARE ȘI VALORI ÎN SCHIMBARE” / EINLEITUNG ZU KONFERENZ „MINDERHEITENPOLITIK UND WERTEWANDEL“ / INTRODUCTION TO THE CONFERENCE "MINORITY POLICY AND CHANGING VALUES" .
          Autori: .


2.  POLITICILE MINORITARE ALE UE ÎN EUROPA DE EST, ÎNTRE EXTINDERE ȘI VECINĂTATE / EU-MINDERHEITENPOLITIK IN OSTEUROPA: ZWISCHEN ERWEITERUNG UND NACHBARSCHAFT / EU MINORITY POLICY IN EASTERN EUROPE: BETWEEN ENLARGEMENT AND NEIGHBOURHOOD.
          Autori: .


3.  MINORITATEA GERMANĂ DIN SATU MARE DUPĂ 1989 / DIE SATHMARER SCHWABEN NACH 1989 / THE SATU MARE GERMAN MINORITY AFTER 1989.
          Autori: .


4.  CONSILIUL EUROPEI. CONDIȚII ÎN ACORDAREA DREPTURILOR PENTRU MINORITĂȚI. STUDIU DE CAZ: LEGISLAȚIA ROMÂNEASCĂ CU PRIVIRE LA MINORITĂȚI / DER EUROPARAT. BEDINGUNGEN FÜR MINDERHEITENRECHTE. FALLSTUDIE: DAS RUMÄNISCHE MINDERHEITENGESETZ / THE COUNCIL OF EUROPE. CONDITIONS FOR MINORITY RIGHTS. CASE STUDY: THE ROMANIAN LAW FOR MINORITIES.
          Autori: .


5.  DESCOPERIREA SUFLETULUI POPORULUI. MINORITĂȚILE LINGVISTICE EST-EUROPENE ÎNTRE PROTEJAREA IDENTITĂȚII ȘI SEPARATISM. CAZUL RUTENILOR / „DIE ENTDECKUNG DER VOLKSSELLE“: OSTEUROPÄISCHE SPRACHMINDERHEITEN ZWISCHEN IDENTITÄTSPFLEGE UND SEPARATISMUS: DAS BEISPIEL DER KARPATHO-RUTHENEN / „THE DISCOVERY OF THE PEOPLE’S SOUL“. EAST EUROPEAN LINGUISTIC MINORITIES BETWEEN DEFENCE OF IDENTITY AND SEPARATISM. THE EXAMPLE OF THE CARPATHO RUSYNS.
          Autori: .


6.  CAPCANE CONCEPTUALE: IDENTITATE, INTEGRARE ȘI INCLUZIUNE/EXLUDERE A MINORITĂȚILOR NAȚIONALE / BEGRIFFLICHE FALLEN: IDENTITÄT, INTEGRATION UND INKLUSION/EXKLUSION NATIONALER MINDERHEITEN / CONCEPTUAL TRAPS: IDENTITY, INTEGRATION AND INCLUSION/EXCLUSION OF NATIONAL MINORITIES.
          Autori: CHRISTIAN SCHUSTER.


7.  DESCOPERIREA SCHIMBĂRII VALORILOR ȘI GESTIONAREA CONTROLULUI TIRANIC EXERCITAT ÎN CADRUL FAMILIEI / DIE ENTDECKUNG DES WERTEWANDELS UND DIE BEWÄLTIGUNG DER DIKTATUR IN DEN FAMILIEN / THE DISCOVERY OF VALUE CHANGE AND COMING TO TERMS WITH THE DICTATORSHIP IN FAMILIES.
          Autori: .


8.  STATUL NAȚIONAL CA ISTORIE SUBJUGATĂ / DER NATIONALSTAAT ALS ÜBERWUNDENE GESCHICHTE / THE NATION STATE AS SUBDUED HISTORY.
          Autori: EDIT SZEGEDI.


9.  DESPRE CORUPTIBILITATEA ADEVĂRULUI, A FRUMOSULUI ȘI A BINELUI / ÜBER DIE KORRUMPIERBARKEIT DES WAHREN, SCHÖNEN UND GUTEN / THE CORRUPTIBILITY OF THE TRUE, BEAUTIFUL AND GOOD.
          Autori: .


10.  VALORI ȘI IDENTITATE ÎN EUROPA. DESPRE ZARZAVAGII, PELERINI ȘI RĂZBOI / WERTE UND IDENTITÄT IN EUROPA. VON GEMÜSEHÄNDLERN, PILGERN UND KRIEG / VALUES AND IDENTITY IN EUROPE. OF GREENGROCERS, PILGRIMS AND WAR.
          Autori: .


11.  LEGITIMITATE, DEMOCRAȚIE, CONTENSTARE: PREZENTAREA REȚETEI BRAZILIENE PENTRU GUVERNARE GLOBALĂ / LEGITIMACY, DEMOCRACY, CONTESTATION: INTRODUCING THE BRAZILIAN FORMULA FOR GLOBAL GOVERNANCE.
          Autori: .


12.  O ABORDARE TEORETICĂ A CAPITALULUI SOCIAL ÎN CHINA / A THEORETICAL APPROACH OF SOCIAL CAPITAL IN CHINA.
          Autori: ANA PANTEA.


13.  TEORIA POLITICĂ RADICALĂ ȘI DEMOCRAȚIA CONSULTATIVĂ / RADICAL POLITICAL THEORY AND DELIBERATIVE DEMOCRACY.
          Autori: .


14.  SUB SEMNUL ILUMINISMULUI: REGULAMENTELE ORGANICE ȘI MODERNIZAREA CONSTITUȚIONALĂ A PRINCIPATELOR ROMÂNE (1834-1856) / SOUS LE SIGNE DES LUMIERES : LES REGLEMENTS ORGANIQUES ET LA MODERNITE CONSTITUTIONNELLE DES PRINCIPAUTES ROUMAINES. 1834-1856 / UNDER THE SIGN OF ENLIGHTENMENT: THE ORGANIC REGULATIONS AND THE CONSTITUTIONAL MODERNITY OF THE ROMANIAN PRINCIPALITIES. 1834-1856.
          Autori: .


15.  BIOCOMBUSTIBILII: O ALTERNATIVĂ LA CARBURANȚII PE BAZĂ DE PETROL? / BIOFUELS: AN ALTERNATIVE TO OIL?.
          Autori: .


16.  ROLUL IMM-URILOR DIN INDUSTRIA AGRO-ALIMENTARĂ ÎN DEZVOLTAREA ZONELOR RURALE DIN ROMÂNIA / THE ROLE OF THE AGRO-FOOD SMES FOR THE DEVELOPMENT OF THE ROMANIAN RURAL AREAS.
          Autori: .


17.  MIGRAȚIA ROMÂNEASCĂ PESTE HOTARE ȘI INTEGRAREA EUROPEANĂ: ASPECTE SOCIO-CULTURALE / ROMANIAN MIGRATION ABROAD AND EUROPEAN INTEGRATION: THE SOCIOCULTURAL ASPECTS.
          Autori: .


18.  RECENZIE: SORIN BOCANCEA, JE SUIS CHARLIE ? REGÂNDIREA LIBERTĂŢII ÎN EUROPA MULTICULTURALĂ [JE SUIS CHARLIE? RETHINKING FREEDOM IN A MULTICULTURAL EUROPE] / BOOK REVIEW - SORIN BOCANCEA, JE SUIS CHARLIE? REGÂNDIREA LIBERTĂŢII ÎN EUROPA MULTICULTURALĂ [JE SUIS CHARLIE? RETHINKING FREEDOM IN A MULTICULTURAL EUROPE].
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă