Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.3 din 2009  
         
         
   
1.  UNE JOURNÉE DE LINGUISTIQUE COMPARÉE DES LANGUES ROMANES / O ZI DE LINGVISTICĂ COMPARATĂ A LIMBILOR ROMANICE.
          Autori: BRIGITTE URBANI, JEAN-LOUIS CHARLET, SOPHIE SAFFI, ROMANA TIMOC-BARDY.


2.  SYMÉTRIE ET DISSYMÉTRIE DANS L’EXPRESSION DU FUTUR ET DU PASSÉ DANS LES LANGUES ROMANES / SIMETRIE ŞI DISIMETRIE ÎN EXPRIMAREA TIMPULUI VIITOR ŞI AL CELUI TRECUT ÎN LIMBILE ROMANICE.
          Autori: ALVARO ROCCHETTI.


3.  LA CONSTITUTION DES PRONOMS PERSONNELS SUJETS DU LATIN AUX LANGUES ROMANES: L’EXEMPLE DU FRANÇAIS, DE L’ITALIEN ET DE QUELQUES DIALECTES DU NORD DE L’ITALIE (RÉGION D’EMILIE) / FORMAREA SUBIECTELOR PRONUME-PERSONALE DIN LATINĂ ÎN LIMBILE ROMANICE: EXEMPLE DIN FRANCEZĂ, ITALIANĂ ŞI ANUMITE DIALECTE DIN NORDUL ITALIEI (REGIUNEA EMILIA ROMAGNA).
          Autori: LOUIS BEGIONI.


4.  RECHERCHE LINGUISTIQUE ET ENSEIGNEMENT DES LANGUES ÉTRANGÈRES. UN EXEMPLE: L’EXPRESSION DE LA POSSESSION EN ITALIEN ET EN FRANÇAIS / STUDIUL LINGVISTIC ŞI ÎNVĂŢAREA LIMBILOR STRĂINE. EXEMPLU: EXPRIMAREA POSESIEI ÎN ITALIANĂ ŞI FRANCEZĂ.
          Autori: GIANCARLO GERLINI.


5.  POUR UNE GRAMMAIRE À L’INDICATIF. PRÉSENTATION DE LA GRAMMAIRE CRITIQUE DE L’ITALIEN / GRAMATICA LA INDICATIV. PREZENTAREA UNEI CRITICI A GRAMATICII ITALIENE.
          Autori: JACQUELINE BRUNET.


6.  ÉTUDE COMPARATIVE ET SYNCHRONIQUE DU LANGAGE SMS EN ITALIEN, FRANÇAIS ET ANGLAIS / STUDIU COMPARATIV ŞI SINCRONIC AL LIMBAJULUI. SMS ÎN ITALIANĂ, FRANCEZĂ ŞI ENGLEZĂ.
          Autori: AURÉLIE JOSEPH.


7.  ÉTUDE DIACHRONIQUE ET PSYCHOSYSTÉMATIQUE DES DÉMONSTRATIFS ET DE LA REPRÉSENTATION SPATIALE EN ITALIEN ET DANS LES LANGUES ROMANES / STUDIU DIACRONIC ŞI PSIHOSISTEMATIC AL PRONUMELOR DEMONSTRATIVE ŞI AL REPREZENTĂRII SPAŢIALE ÎN ITALIANĂ ŞI ÎN LIMBILE ROMANICE.
          Autori: VIRGINIE SAUVA.


8.  LES POÈTES TRADUCTEURS ET LE LECTEUR TRADUCTEUR. 1. TROIS POÈTES ESPAGNOLS PASSEURS DE LANGUES ET DE CULTURES ÉTRANGÈRES / POEŢI TRADUCĂTORI ŞI CITITORI TRADUCĂTORI. 1. TREI POEŢI SPANIOLI CUNOSCĂTORI DE LIMBI ŞI CULTURI STRĂINE.
          Autori: FRANÇOISE MORCILLO.


9.  INTERACTION VERBALE ET STÉRÉOTYPIE LANGAGIÈRE EN ROUMAIN. QUELQUES EXEMPLES DE STRUCTURES VERBALES D’AMORCE, DE RELANCE OU DE REPRISE DE LA COMMUNICATION / INTERACŢIUNE VERBALĂ ŞI STEREOTIPIE A LIMBAJULUI ÎN ROMÂNĂ. CÂTEVA EXEMPLE DE STRUCTURI VERBALE DE LEGĂTURĂ, INIŢIERE SAU RELUARE A COMUNICĂRII.
          Autori: CARMEN MIHAI.


10.  LE TRAITEMENT DES EMPRUNTS DU FRANÇAIS AUX AUTRES LANGUES ROMANES DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RECHERCHE TLF-ÉTYM / PRELUCRAREA ÎMPRUMUTURILOR DIN FRANCEZĂ ÎN ALTE LIMBI ROMANICE ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE STUDIU TLF-ETYM.
          Autori: MARTA ANDRONACHE.


11.  LA SÉQUENCE DÉFINITIONNELLE DANS LES DICTIONNAIRES BILINGUES. MÉTALANGUE ET MÉTASIGNES. DOMAINE FRANÇAIS-ROUMAIN-FRANÇAIS / DEFINIŢIILE ÎN DICŢIONARELE BILINGVE. METALIMBAJ ŞI METASIMBOLURI. DOMENIUL FRANCEZ-ROMÂN, ROMÂN-FRANCEZ.
          Autori: OANA AURELIA GENCĂRĂU, ŞTEFAN GENCĂRĂU.


12.  LA THÉORIE DES COGNÈMES ET LES LANGUES ROMANES: L’ALTERNANCE I / A DANS LES MICROSYSTÈMES GRAMMATICAUX DE L’ESPAGNOL ET DE L’ITALIEN / TEORIA COGNEMELOR ŞI LIMBILE ROMANICE: ALTERNAŢA „I/A” ÎN MICROSISTEMELE GRAMATICALE DALE LIMBILOR SPANIOLĂ ŞI ITALIANĂ.
          Autori: DIDIER BOTTINEAU.


13.  NOUVEAUX DÉFIS ET NOUVEAUX OUTILS POUR L’ÉTUDE DES LANGUES ROMANES: L’ENSEIGNEMENT SIMULTANÉ (EUROM4) ET LES CORPUS ORAUX PARALLÈLES (C-ORAL-ROM) / PROVOCĂRI ŞI MIJLOACE NOI PENTRU STUDIUL LIMBILOR ROMANICE: ÎNVĂŢĂMÂNTUL SIMULTAN (EUROM4) ŞI CULEGERI ORALE PARALELE (C-ORAL-ROM).
          Autori: JOSE DEULOFEU, SANDRINE CADDEO.


14.  L’APPORT DE LA THÉORIE ICONIQUE DU SIGNE À LA NAISSANCE DE LA LINGUISTIQUE COMPARÉE / CONTRIBUŢIA TEORIEI ICONICE A SEMNELOR LA NAŞTEREA LINGVISTICII COMPARATE.
          Autori: LUCA NOBILE.


15.  TRADUIRE LA POESIE DU ROUMAIN EN FRANÇAIS L’EXEMPLE D’ÎN MAREA TRECERE DE LUCIAN BLAGA / TRADUCEREA POEZIEI DIN ROMÂNĂ ÎN FRANCEZĂ. EXEMPLU: “ÎN MAREA TRECERE” DE LUCIAN BLAGA.
          Autori: PHILIPPE LOUBIÈRE.


16.  SINTASSI E PROSODIA IN ITALIANO E IN INGLESE / SINTEZĂ ŞI PROZODIE ÎN ITALIANĂ ŞI ENGLEZĂ.
          Autori: SOPHIE SAFFI.


17.  SYSTÈME VOCALIQUE ET SÉMIOLOGIE FINALE DU NOMBRE EN ROUMAIN / SISTEMUL VOCALIC ŞI SEMIOLOGIA FINALĂ A NUMERELOR ÎN ROMÂNĂ.
          Autori: ROMANA TIMOC-BARDY.


18.  LA MÉTAPHORE DANS LES DÉCOUVERTES SCIENTIFIQUES / METAFORA ÎN DESCOPERIRILE ŞTIINŢIFICE.
          Autori: ISABELLE OLIVEIRA.


19.  ANALYSE CRITIQUE DE LA DESCRIPTION DU SYSTÈME VERBAL : POUR UNE LINGUISTIQUE DU SIGNIFIANT / O ANALIZĂ CRITICĂ A DESCRIERII SISTEMULUI VERBAL: PENTRU O LINGVISTICĂ A SEMNIFICANTULUI.
          Autori: STÉPHANE PAGÈS.


20.  DDR-PHRASEOLOGIE ODER PARTEIJARGON? EINE FALLSTUDIE AM BEISPIEL VON GOODBYE, LENIN! / FRAZEOLOGIE EST-GERMANĂ SAU UN JARGON AL PARTIDULUI COMUNIST? STUDIU DE CAZ PRIVIND FILMUL „ADIO, LENIN!”.
          Autori: LAURENT GAUTIER.


21.  SENSUL DENOTATIV AL SUBSTANTIVELOR COMUNE.
          Autori: ŞTEFAN OLTEAN.


22.  LIMBAJUL CA REPREZENTARE A ABSURDULUI ÎN ROMANUL „AŞTEPTÂNDU-L PE GODOT” AL LUI S. BECKETT.
          Autori: ANNAMARIA STAN.


23.  CUM SĂ PROFIŢI DE CINEVA: UN STUDIU PRAGMATIC DESPRE CUM SĂ FII NEPOLITICOS.
          Autori: CORINA PĂCURAR.


24.  YUKIO MISHIMA: THYMOS SAU DORINŢA DE RECUNOAŞTERE ÎN CADRUL CODULUI BUSHIDŌ.
          Autori: RODICA FRENŢIU.


25.  RECENZIE: FRĂŢILĂ, LOREDANA (ED.), ARTĂ ŞI MEŞTEŞUG IN TRADUCERE.
          Autori: DANIEL DEJICA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă