Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.2 din 2005  
         
         
   
1.  PROBLEMELE ACTUALE ALE DREPTULUI COMPARAT: EXPERIENŢA EUROPEANĂ ŞI EXPERIENŢA ROMÂNEASCĂ / LES ENJEUX ACTUELS DU DROIT COMPARÉ : L’EXPÉRIENCE EUROPÉENNE ET L’EXPÉRIENCE ROUMAINE.
          Autori: RALUCA BERCEA.


2.  PROVOCĂRILE FAMILIEI NOI DIN SERBIA ÎN SPECIAL ÎN DOMENIUL ACTULUI ADOPŢIEI.
          Autori: OLGA CVEJIC JANCIC.


3.  ARBITRAJUL INTERNAŢIONAL ÎN CADRUL REGULAMENTULUI (CE) NR.1/2003 PRIVIND PUNEREA ÎN APLICARE A REGULILOR DE CONCURENŢĂ ÎN TEMEIUL ARTICOLELOR 81 ŞI 82 / L’ARBITRAGE INTERNATIONAL DANS LE CONTEXTE DU REGLEMENT (CE) NO 1/2003 RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DES REGLES DE CONCURRENCE PREVUES AUX ARTICLES 81 ET 82 DU TRAITE..
          Autori: SERGIU DELEANU.


4.  UNITATEA EUROPEANĂ ŞI PROTECŢIA MINORITĂŢILOR / UNITÉ EUROPÉENNE ET PROTECTION DES MINORITÉS.
          Autori: ALAIN FENET.


5.  PENTRU A TESTA O ÎNCRUCIŞAREA A DIHOTOMIEI TERITORIULUI ECONOMIC UNIC - CU TERITORIUL JURIDIC DIFERIT. EUROPENIZAREA DREPTULUI PENAL SPANIOL DOBÂNDIT ODATĂ SAU MAJORITAR ÎN CALITATE DE MEMBRU AL UE / VERS UN ESSAI DE FRANCHISSEMENT DE LA DICHOTOMIE TERRITOIRE ÉCONOMIQUE UNIQUE - TERRITOIRE JURIDIQUE DIVERS. L’EUROPÉANISATION DE LA LÉGISLATION PÉNALE ESPAGNOLE UNE FOIS SA MAJORITÉ ACQUISE EN TANT QU’ÉTAT MEMBRE DE L’U.E..
          Autori: EVA FERNÁNDEZ IBÁÑEZ.


6.  PROIECTUL PRELIMINAR DE PAVIA, ÎNAINTE DE CODUL EUROPEAN AL CONTRACTELOR / L’AVANT PROJET DE PAVIE DU CODE EUROPEEN DES CONTRATS.
          Autori: GABRIEL GARCIA CANTERO.


7.  REGIMUL JURIDIC ACTUAL DIN ANUMITE MONOPOLURI FISCALE DIN ROMÂNIA LA PROVOCĂRILE DE INTEGRARE / LE RÉGIME JURIDIQUE ACTUEL DE CERTAINS MONOPOLES FISCAUX EN ROUMANIE AUX DEFIS DE L’INTEGRATION.
          Autori: .


8.  NIVELURI MULTIPLE DE PROTECŢIE A DREPTURILOR FUNDAMENTALE: RAPORTUL DINTRE CURTEA CONSTITUŢIONALĂ ITALIANĂ ŞI CURTEA DE JUSTIŢIE A UNIUNII EUROPENE / LA PROTECTION MULTINIVEAUX DES DROITS FONDAMENTAUX: LES RAPPORTS ENTRE LA COUR CONSTITUTIONNELLE ITALIENNE ET LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE.
          Autori: PAOLO PASSAGLIA.


9.  UNELE ÎNTREBĂRI DESPRE LEGEA-CADRU PRIVIND DESCENTRALIZAREA / CERTAINES QUESTIONS CONCERNANT LA NOUVELLE LOI-CADRE SUR LA DECENTRALISATION.
          Autori: RODICA NARCISA PETRESCU.


10.  ASIGURAREA CONFORMITĂŢII / LA GARANTIE DE CONFORMITE.
          Autori: SEBASTIEN PIMONT.


11.  ESEU PE BAZA RĂSPUNDERII ASIGURĂTORULUI ÎN ASIGURAREA AUTO OBLIGATORIE / ESSAI SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE DE L’ASSUREUR DANS L’ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE.
          Autori: IRINA SFERDIAN.


12.  PROPRIETATEA PERIODICĂ / LA PROPRIETE PERIODIQUE.
          Autori: VALERIU STOICA.


13.  SUPRAVEGHEREA DE CONSUM ÎN LEGISLAŢIA ITALIANĂ CONTRACTELOR / LA TUTELLE DU CONSOMMATEUR DANS LE DROIT ITALIEN DES CONTRATS.
          Autori: MARIO ZANA.


14.  BREVET COMUNITAR: ÎNTRE FUNCŢIONAREA EFICIENTĂ A PIEŢEI INTERNE ŞI A DIVERSITĂŢII LINGVISTICE / LE BREVET COMMUNAUTAIRE : ENTRE FONCTIONNEMENT EFFICACE DU MARCHÉ INTÉRIEUR ET DIVERSITÉ LINGUISTIQUE.
          Autori: .


15.  PROBLEMA SUPREMAŢIEI LEGISLAŢIEI COMUNITARE PRIVIND DREPTURILE FUNDAMENTALE / LE PROBLÈME DE LA PRIMAUTÉ DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN MATIÈRE DE DROITS FONDAMENTAUX.
          Autori: ADRIAN EUGEN HOLLAENDER.


16.  DISTRIBUŢIA COMPETENŢELOR ÎNTRE INSTITUŢII ŞI ORDINEA JURIDICĂ A COMUNITĂŢILOR EUROPENE, RESPECTIV ALE UNIUNII EUROPENE – COMPARAŢIE ÎNTRE TRATATUL DE INSTITUIRE A UNEI CONSTITUŢII PENTRU EUROPA ŞI TRATATELE ACTUALE / LA RÉPARTITION DES POUVOIRS ENTRE LES INSTITUTIONS ET L’ORDRE JURIDIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, RESPECTIVEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE - COMPARAISON ENTRE LE TRAITÉ ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L’EUROPE ET LES TRAITÉS ACTUELS.
          Autori: .


17.  CONSTITUŢIA EUROPEANĂ ŞI CONSTITUŢIILE NAŢIONALE / LA CONSTITUTION EUROPÉENNE ET LES CONSTITUTIONS NATIONALES.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă