Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2006  
         
         
   
1.  VORWORT / CUVÂNT ÎNAINTE.
          Autori: WENDEL HANS-JURGEN.


2.  DIE ZUKUNFT DER RUMÄNISTIK IM DEUTSCH-SPRACHIGEN RAUM / L’AVENIR DES ETUDES DU ROUMAIN DANS L’ESPACE GERMANOPHONE / VIITORUL STUDIILOR DE ROMÂNĂ ÎN SPAŢIUL GERMANOFON.
          Autori: RUDOLF WINDISCH, ŞTEFAN GENCĂRĂU.


3.  ROMANISTIK UND RUMÄNISTIK IN DEUTSCHLAND GESTERN, HEUTE UND MORGEN / ROMANISTICA ŞI LIMBA ROMÂNĂ ÎN GERMANIA DE IERI, DE ASTĂZI ŞI DE MÂINE / LES ETUDES DE LINGUISTIQUE ROMANE ET ROUMAINE EN ALLEMAGNE, HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN.
          Autori: MICHAEL FRINGS, JOHANNES KRAMER.


4.  „SPLENDEURS ET MISÈRES” DER DEUTSCHEN RUMÄNISTIK IN DER GESCHICHTE. EINE FRAGE DER GEGENWART UND ZUKUNFT / „SPLENDOARE ŞI MIZERIE” ALE STUDIILOR DE ROMÂNĂ ÎN GERMANIA DE ODINIOARĂ. O CHESTIUNE ÎN PREZENT ŞI ÎN VIITOR / „SPLENDEURS ET MISÈRES” DES ETUDES ROUMAINES EN ALLEMAGNE D’ANTAN. UNE QUESTION AUJOURD’HUI ET DEMAIN.
          Autori: LUMINIŢA FASSEL.


5.  KOMPARATISTIK ALS CHANCE FÜR DIE REZEPTION RUMÄNISCHER LITERATUR IN DEUTSCHLAND / COMPARATIVISMUL ŞANSĂ PENTRU RECEPŢIONAREA LITERATURII ROMÂNE ÎN GERMANIA / ETUDES COMPARATIVES COMME CHANCE DE RECEPTION DE LA LITTERATURE ROUMAINE EN ALLEMAGNE.
          Autori: HORST FASSEL.


6.  EVA BEHRING, MITTLERIN ZWISCHEN DEN KULTUREN / EVA BEHRING, MEDIATOARE ÎNTRE CULTURII / MEDIATRICE ENTRE LES CULTURES. A LA MEMOIRE D’ EVA BEHRING.
          Autori: KLAUS BOCHMANN.


7.  RUMÄNISCH AN DER LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN (LMU) / LIMBA ROMÂNĂ LA UNIVERSITATEA LUDWIG-MAXIMILIAN DIN MÜNCHEN (LMU) / LE ROUMAIN A L’UNIVERSITÉ LUDWIG-MAXIMILIAN DE MUNICH (LMU).
          Autori: SANDA SORA.


8.  MÖGLICHE RICHTUNGEN UND FORSCHUNGSTHEMEN DER HEUTIGEN RUMÄNISTIK IM DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM / ORIENTĂRI POSIBILE ŞI TEME DE CERCETARE ALE LINGVISTICII ROMÂNE ÎN SPAŢIUL GERMANOFON / LES ORIENTATIONS POSSIBLES ET LES THEMES DE RECHERCHE DE LA LINGUISTIQUE ROUMAINE EN REGION DE LANGUE ALLEMANDE.
          Autori: EUGEN MUNTEANU.


9.  DIE DEUTSCHE PRÄSENZ IN DEN „STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI. PHILOLOGIA” / PREZENŢE GERMANE ÎN REVISTA „STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI. PHILOLOGIA” / PRÉSENCES ALLEMANDES DANS „STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI. PHILOLOGIA”.
          Autori: ŞTEFAN GENCĂRĂU.


10.  ÜBER FRAGEN DER GERMANISTIK IN RUMÄNIEN UND DIE AUFGABEN DER GESELLSCHAFT DER GERMANISTEN RUMÄNIENS / DESPRE UNELE PROBLEME ALE GERMANISTICII DIN ROMÂNIA ŞI SARCINA SOCIETĂŢII GERMANIŞTILOR DIN ROMÂNIA / À PROPOS DES QUELQUES PROBLEMES DES DISCIPLINES ALLEMANDES DANS LA ROUMANIE ET LES TACHES DE LA «SOCIÉTÉ DES GERMANISTES EN ROUMAINE».
          Autori: GEORGE GUŢU.


11.  PROIECTUL LINGVISTICII INTEGRALE ÎN ROMÂNIA: O ANALIZĂ / THE PROJECT OF INTEGRAL LINGUISTICS IN ROMANIA: AN ANALYSIS / LE PROJET DE LA LINGUISTIQUE INTÉGRALE EN ROUMANIE: UNE ANALYSE / DAS PROJEKT DER INTEGRALEN LINGUISTIK IN RUMÄNIEN: EINE ANALYSE.
          Autori: EMMA TĂMĂIANU-MORITA.


12.  LES DISCUSSIONS SUR LA NORME DANS LA LINGUISTIQUE SOVIÉTIQUE ET LA THÉORIE D’E. COSERIU / DISCUŢII ASUPRA NORMEI ÎN LINGVISTICA SOVIETICĂ ŞI ÎN TEORIA LUI E. COSERIU / DISKUSSIONEN ÜBER DEN NORM-BEGRIFF IN DER SOWJETISCHE LINGUISTIK UND DIE THEORIE VON E. COSERIU.
          Autori: EUGENIA BOJOGA.


13.  DIE AREALE KOMPONENTE DES UKRAINISCH-RUMÄNISCHEN SPRACHKONTAKTES / COMPONENTA AREALĂ A CONTACTULUI LINGVISTIC ROMÂNO-UCRAINEAN / LES AIRES DE CONTACT ROUMANO-UKRAINIEN.
          Autori: CORINNA LESCHBER.


14.  RUMÄNISTIK ZWISCHEN STUDIUM UND BERUF – EIN FALLBEISPIEL / LIMBA ROMÂNĂ ÎNTRE STUDIU ŞI PROFESIUNE – UN STUDIU DE CAZ / LA LANGUE ROUMAINE ENTRE LES ETUDES ET LA PROFESSION - UNE ETUDE DE CAS.
          Autori: BEATE WILD.


15.  ALTE SCHLÄUCHE FÜR NEUEN WEIN? DIE HOFKULTUR DER PHANARIOTEN – JENSEITS VON NORBERT ELIAS / BURDUF VECHI PENTRU UN VIN PROASPĂT? CULTURA ÎNALTEI CURŢI LA FANARIOŢI – DINCOLO DE NORBERT ELIAS / VIEILLE OUTRE POUR LE VIN NOUVEAU?: LA CULTURE À LA COUR DES PRINCES DE PHANAR – AU DELÀ DE NORBERT ELIAS.
          Autori: PETER MARIO KREUTER.


16.  WIE WEIT LIEGT EIGENTLICH EUROPAS KULTURPERIPHERIE? EINIGE BEMERKUNGEN ZU SCHOPENHAUERS WEG NACH RUMÄNIEN / CÂT DE DEPARTE SE ÎNTINDE DECI PERIFERIA CULTURALĂ A EUROPEI? UNELE COMENTARII LA DRUMUL LUI SCHOPENHAUER SPRE ROMÂNIA / JUSQU’OU EST EN REALITE LA PERIPHERIE CULTURELLE DE L’EUROPE? QUELQUES REMARQUES SUR LE CHEMIN DE SCHOPENHAUER A LA ROUMANIE.
          Autori: ILINA GREGORI.


17.  BEAT IDENTITY AND THE MEDIA / L’IDENTITÉ BEAT ET LES MEDIAS / DIE IDENTITÄT MIT DEM BEAT UND DIE MEDIA / IDENTITATEA BEAT ŞI MEDIA.
          Autori: CRISTINA FELEA.


18.  TERMINOLOGISCHE KONTINUITÄTEN UND DISKONTINUITÄTEN IN DER SPRACHWISSENSCHAFT: MOESCHLER, MUNTEANU, COŞERIU / CONTINUITĂŢI ŞI DISCONTINUITĂŢI TERMINOLOGICE ÎN CADRUL LINGVISTICII: MOESCHLER, MUNTEANU, COŞERIU.
          Autori: NADIA PĂCURARI.


19.  E-ADVERTISING: STRATEGIC SELECTION OF STRUCTURAL FORMS AND THEIR COMMUNICATIVE FUNCTIONS / E-ADVERTISING: SELECŢIA STRATEGICĂ A FORMELOR STRUCTURALE ŞI FUNCŢIILE COMUNICATIVE ALE ACESTORA / E-ADVERTISING: STRATEGISCHE AUSWAHL VON STRUKTURFORMEN UND IHRE KOMMUNIKATIVEN FUNKTIONEN.
          Autori: ANIȘOARA POP.


20.  TEHNICI DE MANIPULARE ÎN DISCURSUL POLITIC / MANIPULATIONSTECHNIKEN IM POLITISCHEN DISKURS.
          Autori: RALUCA OCTAVIA ZGLOBIU.


21.  RECENZIE – G. GRUIŢĂ, MODA LINGVISTICĂ 2007. NORMA, UZUL ŞI ABUZUL, EDITURA PARALELA 45, PITEŞTI, 2006, 234 P. / BEWERTUNGEN – DIE LINGUISTISCHE MODE 2007. DIE NORM, DER GEBRAUCH UND DER MISSBRAUCH, EDITURA PARALELA 45, PITEŞTI, 2006, 234 P..
          Autori: VASSAS EMILIA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă