Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.4 din 2020  
         
         
   
1.  DESPRE (R)EVOLUȚII ÎN DREPT - STUDII DEDICATE CENTENARULUI PROFESORULUI VLADIMIR HANGA / R(E)VOLUTIONS IN LAW - STUDIES DEDICATED TO THE CENTENARY OF PROFESSOR VLADIMIR HANGA.
          Autori: MIRCEA-DAN BOB.


2.  ORDINEA OAMENILOR LIBERI. O SCURTĂ INCURSIUNE ÎN ISTORIA ANALIZEI ECONOMICE A DREPTULUI/ FREE MEN’S ORDER. A SHORT INCURSION INTO THE HISTORY OF LEGAL ECONOMICS.
          Autori: LUCIAN BERCEA, DAN-ADRIAN CĂRĂMIDARIU.


3.  DESPRE EVOLUȚIA FUNDAȚIEI TESTAMENTARE ÎN DREPTUL CIVIL ROMÂN / ON THE EVOLUTION OF TESTAMENTARY FOUNDATIONS IN ROMANIAN CIVIL LAW.
          Autori: MIRCEA-DAN BOB.


4.  UNIFICAREA LEGISLATIVĂ A PRINCIPATELOR ROMÂNE ȘI CONSOLIDAREA DREPTULUI ÎN PRIMELE DECENII ALE REGATULUI ROMÂNIEI / THE LEGISLATIVE UNIFICATION OF THE ROMANIAN PRINCIPALITIES AND THE CONSOLIDATION OF LAW IN THE FIRST DECADES OF THE KINGDOM OF ROMANIA.
          Autori: SEVASTIAN CERCEL.


5.  INFLUENȚA DREPTULUI ROMAN ASUPRA SITUAȚIEI PATRIMONIALE A SOȚULUI SUPRAVIEȚUITOR ÎN MOȘTENIREA LEGALĂ DIN VECHIUL DREPT FRANCEZ SCRIS / THE INFLUENCE OF ROMAN LAW ON THE PATRIMONIAL SITUATION OF THE SURVIVING SPOUSE IN THE INTESTATE SUCCESSION OF FRENCH WRITTEN LAW.
          Autori: ALINA-EMILIA CIORTEA.


6.  JUDECĂTORUL ȘI FABULISTUL ORHEIAN ALECU DONICI, PRECURSOR AL ETNOLOGIEI JURIDICE ROMÂNEȘTI / THE JUDGE AND FABULIST FROM ORHEI ALECU DONICI, A PRECURSOR OF ROMANIAN LEGAL ETHNOLOGY.
          Autori: VALERIUS M. CIUCĂ.


7.  FUNDAMENTE ISTORICE ȘI PERMANENȚE DEFINITORII ALE CULTURII JURIDICE ROMÂNEȘTI. TRADIȚIE NEOLATINĂ, SINTEZĂ EUROPEANĂ ȘI AMPRENTĂ PROPRIE ÎN UNIFICAREA CONSTITUȚIONAL-LEGISLATIVĂ / HISTORICAL FUNDAMENTALS AND DEFINITIVE PERMANENCES OF THE ROMANIAN LEGAL CULTURE. NEOLATIN TRADITION, EUROPEAN SYNTHESIS AND OWN FOOTPRINT IN CONSTITUTIONAL-LEGISLATIVE UNIFICATION.
          Autori: MIRCEA DUȚU.


8.  ASPECTE JURIDICE PRIVIND SĂNĂTATEA PUBLICĂ ÎN CONTEXTUL ISTORIC AL MARILOR EPIDEMII / LEGAL ISSUES REGARDING PUBLIC HEALTH IN THE CONTEXT OF THE GREAT EPIDEMICS.
          Autori: MARIUS FLOARE.


9.  PATRIA PIETAS – CONDIȚIA JURIDICĂ A COPILULUI ÎN FAMILIA POSTMODERNĂ / PATRIA PIETAS - THE LEGAL CONDITION OF THE CHILD IN THE POSTMODERN FAMILY.
          Autori: EMESE FLORIAN.


10.  PERSPECTIVE ASUPRA EVOLUȚIEI GARANȚIEI PENTRU EVICȚIUNE ÎN DREPTUL ROMAN / PERSPECTIVES ON THE EVOLUTION OF THE VENDOR’S WARRANTY AGAINST EVICTION IN ROMAN LAW.
          Autori: JUANITA GOICOVICI.


11.  PROCLAMAȚIA DE LA ISLAZ ȘI NAȘTEREA CONSTITUȚIONA¬LISMULUI LIBERAL ROMÂNESC: UN RĂSPUNS DAT PROFESORULUI V. HANGA / PROCLAMATION OF ISLAZ AND THE BIRTH OF THE ROMANIAN LIBERAL CONSTITUTIONALISM: A RESPONSE TO PROFESSOR V. HANGA.
          Autori: MANUEL GUȚAN.


12.  BEMERKUNGEN ZUM VERHÄLTNIS ZWISCHEN DEM ALLGEMEINEN TEIL DES PRIVATRECHTS (ZIVILRECHTS) UND DER TRADITION DES RÖMISCHEN RECHTS / REMARKS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE GENERAL PART OF PRIVATE LAW (CIVIL LAW) AND THE TRADITION OF ROMAN LAW.
          Autori: GÁBOR HAMZA.


13.  IN MEMORIAM PROFESORUL HANGA / IN MEMORY OF PROFESSOR HANGA.
          Autori: ȘTEFAN HERCHI.


14.  EFECTELE PARTAJULUI ÎN NOUL COD CIVIL ROMÂN: O (R)EVOLUȚIE? / SETTLEMENT''S EFFECTS IN THE NEW ROMANIAN CIVIL CODE: A (R)EVOLUTION?.
          Autori: DRAGOȘ ISACHE.


15.  RECONSIDERING THE AUTHORITY TO SELL AS THE AUGMENTATION OR RESTRICTION OF CREDITOR’S RIGHTS IN FIDUCIA CUM CREDITORE.
          Autori: TOMISLAV KARLOVIĆ.


16.  DE VEGHE ÎN TURPITUDINEA NEDEMNULUI. PROLEGOMENE ALE POSIBILEI INVOCĂRI / THE CATCHER IN THE UNWORTHY HEIR`S TURPITUDE. PROLEGOMENA OF THE POSSIBLE INVOCATION.
          Autori: CODRIN MACOVEI.


17.  COLONII ȘI ARENDA PĂMÂNTULUI ÎN ROMA ANTICĂ / COLONISTS (SEMI-FREE PEOPLE) AND LAND LEASE IN ANCIENT ROME.
          Autori: MARILENA MARIN.


18.  GHEORGHE MÂRZESCU ȘI VOCAȚIA LIBERTĂȚII. DESPRE UN PROFESOR UITAT AL FACULTĂȚII DE DREPT DIN IAȘI / GHEORGHE MÂRZESCU AND THE VOCATION OF FREEDOM. ABOUT A FORGOTTEN PROFESSOR OF THE FACULTY OF LAW FROM IAȘI.
          Autori: DAN CONSTANTIN MÂȚĂ.


19.  TEORII DESPRE DREPTUL NATURAL ÎN ANTICHITATE ȘI EVUL MEDIU / NATURAL LAW THEORIES IN ANTIQUITY AND MIDDLE AGES.
          Autori: ARTHUR MIHĂILĂ.


20.  CĂLĂTORIE PRIN TRECUT ȘI PREZENT. CĂSĂTORIA ȘI REGIMURILE MATRIMONIALE / JOURNEY THROUGH THE PAST AND THE PRESENT. MARRIAGE AND MATRIMONIAL REGIMES.
          Autori: CARMEN OANA MIHĂILĂ.


21.   (R)ÉVOLUTION EN MATIÈRE DE LIBÉRALITÉS : L’EXEMPLE DE LA LIBERTÉ TESTAMENTAIRE AU QUÉBEC / EVOLUTION OR REVOLUTION CONCERNING WILLS AND TESTAMENTS: THE UNIQUE EXAMPLE OF THE PROVINCE OF QUEBEC IN NORTH AMERICA.
          Autori: CHRISTINE MORIN.


22.  RESTAURATIO IUSTINIANUS. DESPRE REFORMA DEZMOȘTENIRII ÎN DREPTUL SUCCESORAL ROMÂN / RESTAURATIO IUSTINIANUS. ON THE REFORM OF DISINHERITANCE IN THE ROMANIAN SUCCESSION LAW.
          Autori: ANTHONY MURPHY.


23.  LE PÉCULE ROMAIN ET L’ORIGINE DE LA RESPONSABILITE LIMITÉE EN DROIT ROMAIN / THE ROMAN PECULIUM AND THE ORIGIN OF LIMITED LIABILITY IN ROMAN LAW.
          Autori: MALINA NOVKIRISHKA-STOYANOVA.


24.  ACTIO REDHIBITORIA ȘI INFLUENȚA ACESTEIA ASUPRA DREPTULUI ROMÂNESC / THE REDHIBITORY ACTION AND ITS INFLUENCE IN ROMANIAN LAW.
          Autori: DAN OANCEA, SORIN-ALEXANDRU VERNEA, VLAD-VICTOR OCHEA.


25.  PACTELE ASUPRA UNEI SUCCESIUNI VIITOARE - 150 DE ANI DE SINGURĂTATE / AGREEMENTS AS TO SUCCESSION - 150 YEARS OF SOLITUDE.
          Autori: IOANA OLARU.


26.  REGULA KNOCK OUT ÎN SOLUȚIONAREA CONFLICTULUI CLAUZELOR STANDARD / THE KNOCK OUT RULE AND THE CONFLICT OF GENERAL STANDARD FORMS.
          Autori: ELENA-ALINA OPREA.


27.  STUDIUL DREPTULUI ÎN ȘCOLILE ROMEI ANTICE / LEGAL EDUCATION IN ANCIENT ROME’S SCHOOLS.
          Autori: CRISTINA POP.


28.  ROLUL VINOVĂȚIEI ÎN FUNCȚIONAREA REMEDIILOR PENTRU NEEXECUTAREA CONTRACTULUI / THE ROLE OF CULPABILITY IN THE OPERATION OF REMEDIES FOR THE NON PERFORMANCE OF THE CONTRACT.
          Autori: IONUȚ-FLORIN POPA.


29.  PACTELE SUCCESORALE PRIVITE DIN PERSPECTIVA DREPTULUII INTERNAȚIONAL PRIVAT / AGREEMENTS AS TO SUCCESSION FROM THE PRIVATE INTERNATIONAL LAW’S PERSPECTIVE.
          Autori: DAN-ANDREI POPESCU.


30.  «QU’EST-CE QUE LA VÉRITÉ ?» RÉPONSES ROMAINES AU PROBLÈME DES «FAUSSES NOUVELLES» / “WHAT IS TRUTH?” ROMAN ANSWERS TO THE QUESTION OF “FAKE NEWS”.
          Autori: JAKOB FORTUNAT STAGL.


31.  GARANȚIILE NEGATIVE / NEGATIVE PLEDGES.
          Autori: ADRIAN TAMBA.


32.  LATE REPUBLICAN (R)EVOLUTIONS IN ROMAN LAW.
          Autori: PHILIP THOMAS.


33.  ASUPRA EXISTENȚEI ȘI UTILITĂȚII DREPTULUI NATURAL: EVOLUȚIA UNUI CONCEPT / ON THE EVOLUTION OF NATURAL LAW.
          Autori: CRISTINA TOMULEȚ.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă