Author's details  
           
  Author's name :  LUK��CS OLGA    
    A BBTE Református Tanárképző Karának adjunktusa. E-mail: lukacso@yahoo.de      
           
  Today: 28-11-2023     
      
 
   Articles with the same author  
         
 
1.  THE STRUGGLE FOR THE REFORMED AUTONOMY IN THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY / KÜZDELEM A REFORMÁTUS AUTONÓMIÁÉRT A 19. SZ. ELSŐ FELÉBEN / DER KAMPF DER REFORMIERTEN KIRCHE UM IHRE AUTONOMIE IN DER ERSTEN HÄLFTE DES 19. JAHRHUNDERTS.
          Authors: LUKÁCS OLGA.

2.  THE PROBLEM OF THE AUTHONOMY OF THE TRANSYLVANIAN REFORMED COLLEGES IN THE BACH ERA / AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS KOLLÉGIUMOK AUTONÓMIÁJÁNAK KÉRDÉSE A BACH-KORSZAKBAN.
          Authors: LUKÁCS OLGA.

3.  LEGAL TERMS OF THE MIXED MARRIAGES IN TRANSYLVANIAN REFORMED CHURCH OF THE XVII-XIX. CENTURY / A VEGYES HÁZASSÁGOK JOGI FELTÉTELEI AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZBAN A XVII–XIX. SZÁZADBAN.
          Authors: LUKÁCS OLGA.

4.  RELATIONSHIP BETWEEN THE UNIVERSITY AND THE REFORMED THEOLOGICAL FACULTY IN TRANSYLVANIA IN THE 17–19TH CENTURIES / AZ EGYETEM ÉS A REFORMÁTUS TEOLÓGIA KAPCSOLATA ERDÉLYBEN A 17–19. SZÁZADBAN.
          Authors: LUKÁCS OLGA.

5.  CHANGES IN THE 16–17TH CENTURIES IN THE REFORMED SCHOOL CULTURE OF TRANSYLVANIA / 16–17. SZÁZADI VÁLTOZÁSOK AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS ISKOLAKULTÚRÁBAN CHANGES IN THE 16–17TH CENTURIES IN THE REFORMED SCHOOL CULTURE OF TRANSYLVANIA.
          Authors: LUKÁCS OLGA.

6.  REPORT OFTHE YEARS 2008–2009 AT THE REFORMED THEOLOGICAL FACULTY / BESZÁMOLÓ A 2008. ÉS 2009. ÉVEK FONTOSABB ESEMÉNYEIRŐL A KOLOZSVÁRI BBTE REFORMÁTUS TANÁRKÉPZŐ KARÁN.
          Authors: LUKÁCS OLGA.

7.  THE NATIONAL REPRESENTATION OF THE HUNGARIAN REFORMED CHURCH DISTRICTS: ITS DEVELOPMENT AND ROLE IN THE AUSTRO-HUNGARIAN MONARCHY / A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETEK ORSZÁGOS KÉPVISELETÉNEK KIALAKULÁSA ÉS SZEREPE AZ OSZTRÁK–MAGYAR MONARCHIÁB.
          Authors: LUKÁCS OLGA.

8.  BRIEF HISTORY OF THE HUNGARIAN REFORMED CHURCH IN THE TERRITORIES SOUTH OF THE CARPATHIANS .
          Authors: LUKÁCS OLGA.

9.  WOMEN’S EDUCATION IN THE TRANSYLVANIAN REFORMED INSTITUTIONS IN THE 17TH AND 18TH CENTURY.
          Authors: LUKÁCS OLGA.

10.  UNIFYING ATTEMPTS WITHIN THE HUNGARIAN LUTHERAN AND CALVINIST CHURCHES AT THE BEGINNING OF THE 19TH CENTURY / EGYSÉGTÖREKVÉSEK A MAGYAR LUTHERÁNUS ÉS KÁLVINISTA EGYHÁZBAN A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN .
          Authors: LUKÁCS OLGA.

11.  THEOLOGICAL LIBERALISM AND ITS IMPACT ON 19th CENTURY PROTESTANT THINKING IN TRANSYLVANIA / A TEOLÓGIAI LIBERALIZMUS ÉS HATÁSA AZ ERDÉLYI 19. SZÁZADI REFORMÁTUS GONDOLKODÁSRA.
          Authors: LUKÁCS OLGA.

12.  UNITY-SEEKING ENDEAVORS OF PRINCE FRANCIS II RÁKÓCZI AND THE NOVELTY OF HIS CHURCH POLICY / II. RÁKÓCZI FERENC FEJEDELEM EGYSÉGTÖREKVÉSI ARCULATA ÉS EGYHÁZPOLITIKÁJÁNAK ÚJSZERŰSÉGE.
          Authors: LUKÁCS OLGA.

13.  THE DISPUTE OF THE "REUNION" ON THE THRESHOLD OF THE 300TH ANNIVERSARY OF THE REFORMATION/A "REUNIÓ" VITÁJA A REFORMÁCIÓ 300. ÉVFORDULÓJÁNAK KÜSZÖBÉN.
          Authors: LUKÁCS OLGA.

14.  AN EXAMPLE OF THE FINANCIAL BREAKDOWN OF A COLLEGE. (REASONS FOR THE BANKRUPTCY OF THE NAGYENYED COLLEGE IN THE 1870S)/HOGYAN LEHETETLENÍTSÜNK EL ANYAGILAG EGY KOLLÉGIUMOT? – A NAGYENYEDI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM CSŐDJÉNEK OKAI AZ 1870-ES ÉVEKBEN .
          Authors: LUKÁCS OLGA.

15.  LAUDATIO: DR. FAZAKAS SÁNDOR EGYETEMI PRO-FESSZOR LAUDÁCIÓJA A DÍSZDOKTORI CÍM ÁT-ADÁSA ALKALMÁBÓL.
          Authors: LUKÁCS OLGA.

16.  LÁNYI GÁBOR JÁNOS: A KÁLVINIZMUS NYITÁNYA. BERNI ZWINGLIÁNUSOK ÉS FRANCIA-SVÁJCI KÁLVINISTÁK VITÁJA AZ EGY-HÁZFEGYELEM GYAKORLÁSÁRÓL .
          Authors: LUKÁCS OLGA.

17.  DR. MÉSZÁROS ÁDÁM: PÁRKAPCSOLATI KONFLIKTUSKEZELÉSI KÉZIKÖNYV. ÚTMUTATÓ A BÉKÉS, SZERELMES MIN-DENNAPOKHOZ..
          Authors: LUKÁCS OLGA.

18.  ROME OR BYZANTIUM? THE ENCOUNTER OF THE TWO RITES IN THE FIRST CENTURIES OF HUNGARIAN CHRISTIANITY / RÓMA VAGY BIZÁNC? A KÉT RÍTUS TALÁLKOZÁSA A MAGYAR KERESZTYÉNSÉG ELSŐ SZÁZADAIBAN.
          Authors: LUKÁCS OLGA.

19.  BOOK REVIEW: SZETEY SZABOLCS: ADATOK A MAGYAR REFORMÁTUS PRÉDIKÁCIÓS GYAKORLAT ÚJRAÉRTÉKELÉSÉHEZ 1784–1878 KÖZÖTT.
          Authors: LUKÁCS OLGA.

20.  BOOK REVIEW: PAP FERENC: AZ EGYHAZI EV.
          Authors: LUKÁCS OLGA.

21.  THE IRENIC INFLUENCE OF DAVID PAREUS OVER THE HUNGARIAN PROTESTANT CHURCHES / DAVID PAREUS IRÉNIKUS HATÁSA A MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZAKRA.
          Authors: LUKÁCS OLGA.

22.  BOOK REVIEW – LÁNYI GÁBOR: A REFORMÁCIÓ ÖRÖKSÉGÉBEN ÉLVE. A REFORMÁCIÓ HATÁSA A TEOLÓGIAI OKTATÁSRA..
          Authors: LUKÁCS OLGA.

23.  THE INTERPRETATION OF CATACOMB PAINTINGS AS „VISUAL SERMONS” / A KATAKOMBAFESTMÉNYEK MINT „VIZUÁLIS PRÉDIKÁCIÓK” ÉRTELMEZÉSE.
          Authors: LUKÁCS OLGA.

24.  BOOK REVIEW: PÜSÖK SAROLTA: AZ ÍRÁS VONZÁSÁBAN (BIBLIKAI TANULMÁNYOK).
          Authors: LUKÁCS OLGA.

25.  BOOK REVIEW: MARIA ȘTEFĂNESCU: DICȚIONAR ROMÂN-ENGLEZ DE TERMENI RELIGIOȘI CREȘTINI (ROMANIAN-ENGLISH DICTIONARY OF RELIGIOUS TERMS).
          Authors: LUKÁCS OLGA.

26.  BOOK REVIEW: SOMFALVI EDIT: A GYERMEKKORI SZORONGÁS OLDÁSA BIBLIAI TÖRTÉNETEKKEL.
          Authors: LUKÁCS OLGA.

27.  ANALOGIES BETWEEN THE IMAGE THEOLOGY OF THE TRANSYLVANIAN CEILING PAINTINGS AND THE CATACOMB FRESCOS / ANALÓGIÁK AZ ERDÉLYI MENNYEZETFESTMÉNYEK ÉS A KATAKOMBAFRESKÓK KÉPTEOLÓGIÁJÁBAN.
          Authors: LUKÁCS OLGA.

28.  PREFACE OF CONFERENCE PROCEEDINGS, GREETINGS FOR BISHOP KATÓ BÉLA / ELŐSZÓ A KONFERENCIAKÖTETHEZ, TISZTELETTEL AJÁNLVA FŐTISZTELETŰ KATÓ BÉLÁNAK, AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PÜSPÖKÉNEK.
          Authors: LUKÁCS OLGA.

29.  THE UNITY OF THE HUNGARIAN CHURCHES IN TRANSYLVANIA ARISING FROM THEIR MINORITY STATUS, IN THE PERIOD AFTER 1918, AS A FORM OF HISTORICAL RECONCILIATION / AZ ERDÉLYI MAGYAR EGYHÁZAK KISEBBSÉGI SORSBÓL ADÓDÓ ÖSSZEFOGÁSA AZ 1918-AT KÖVETŐ KORSZAKBAN MINT TÖRTÉNELMI MEGBÉKÉLÉSI FORMA.
          Authors: LUKÁCS OLGA.

30.  FOREWORD: CHURCH AND SOCIETY IN THE PAST CENTURY (1918–2018) | BEVEZETŐ: EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM AZ ELMÚLT SZÁZ ÉVBEN (1918–2018) | INTRODUCERE: BISERICA ȘI SOCIETATEA ÎN SECOLUL TRECUT (1918–2018).
          Authors: LUKÁCS OLGA.

31.  THE ROMANIAN PEACE MOVEMENTS AS ECUMENICAL INITIATIVES REFLECTED IN REFORMÁTUS SZEMLE | A ROMÁNIAI BÉKEHARCOK, MINT ÖKUMENIKUS KEZDEMÉNYEZÉSEK, A REFORMÁTUS SZEMLE TÜKRÉBEN | PREZENTAREA MIȘCĂRILOR PACIFISTE DIN ROMÂNIA ÎN JURNALUL REFORMÁTUS SZEMLE CA INIȚIATIVE ECUMENICE.
          Authors: LUKÁCS OLGA.

32.  ADALÉKOK AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PÜSPÖKI SZÉKHELYE KÖRÜLI VITÁKHOZ A 18–19. SZÁZADBAN * ON THE DEBATES ABOUT THE EPISCOPAL SEE OF THE TRANSYLVANIAN REFORMED DIOCESE IN THE 18TH–19TH CENTURIES.
          Authors: LUKÁCS OLGA.

 
         
     
         
           
    Back to previous page