Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   P��S��K SAROLTA    
    Egyetemi docens – Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Református Tanárképző és Zeneművésze-ti Kar; e-mail: sarolta.pusok@ubbcluj.ro    
           
  10-12-2023     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE CREED / A HITVALLÁSISMERET ELVI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI / DIE THEORETISCHE UND PRAKTISCHE FRAGEN DER BEKENNTNISKUNDE.
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.

2.  KIERKEGAARD’S STRANGE EPISTEMOLOGY AND HIS INFLUENCE IN VIEWS OF JAMES LODER / INTERDISZCIPLINÁRIS KALANDOZÁS A KIERKEGAARDI ISMERETELMÉLET ÉS ANNAK HATÁSTÖRTÉNETE VILÁGÁBAN JAMES LODER ELEMZÉSEI NYOMÁN.
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.

3.  SĂ ÎNVĂŢĂM DESPRE ALTE RELIGII, ŞI, DACĂ DA, CE ŞI CUM? / TO TEACH ABOUT OTHER RELIGIONS, AND IF SO, WHAT AND HOW? / TANÍTSUNK-E MÁS VALLÁSOKRÓL, ÉS HA IGEN, MIT ÉS HOGYAN?.
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.

4.  WAS KIERKEGAARD A PHILOSOPHER OR A THEOLOGIAN? / FILOZÓFUS VOLT-E KIERKEGAARD VAGY TEOLÓGUS?.
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.

5.  RELATION BETWEEN GOD AND MAN IN THE POETICAL WORKS OF ADY ENDRE / AZ ISTENHEZ HANYATLÓ ÁRNYÉKISTEN ÉS EMBER KAPCSOLATA ADY ENDRE KÖLTÉSZETÉBEN.
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.

6.  RELIGION OF CANAAN, ORIENTATING QUESTIONS FOR PRESENTATION OF EARLIEST SEMITIC RELIGION / A KÁNAÁNI VALLÁS, ADALÉKOK AZ Ó-IZRAELI VALLÁS MEGISMERÉSÉHEZ.
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.

7.  KARL BARTH AND SØREN KIERKEGAARD, OR THE FLAVOUR OF THE ’PINCH OF CINNAMON’ IN THE HANDS OF GOD. / KARL BARTH ÉS SØREN KIERKEGAARD, AVAGY A „CSIPETNYI FAHÉJ” ILLATA.
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.

8.  THE PROBLEMATIC OF RESPONSIBILITY IN TOLSTOY’S RESURRECTION / A FELELŐSSÉG KÉRDÉSE TOLSZTOJ FELTÁMADÁSÁBAN.
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.

9.  CHILDBIRTH AS SOURCE OF JOY OR MISERY / A GYERMEKÁLDÁS MINT ÖRÖMFORRÁS, – VAGY SZENVEDÉS?.
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.

10.  REFORMED CONFESSIONAL EDUCATION / REFORMÁTUS VILÁGNÉZETI NEVELÉS.
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.

11.  "WELL, WHOM SHOULD I CHOOSE?" – THOUGHTS ABOUT THE BIBLICAL AND PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF MARRIAGE/"HÁT ÉN IMMÁR KIT VÁLASSZAK?" – GONDOLATOK A PÁRVÁLASZTÁS BIBLIAI ÉS LÉLEKTANI ALAPJAIRÓL.
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.

12.  INTERPLAY OF TRADITION AND INNOVATION IN THE TRANSYLVANIAN REFORMED CHURCH AFTER 1989/HAGYOMÁNYŐRZÉS ÉS ÚJÍTÁS ÖSSZJÁTÉKA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZBAN AZ 1989-ES VÁLTOZÁSOKAT KÖVETŐEN.
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.

13.  THE JUST SHALL LIVE BY FAITH. (ROMANS 1,17) – FAITH, AS THE MAIN FACTOR OF THE REFORMED IDENTITY. / „AZ IGAZ EMBER HITBŐL ÉL” (RÓMA 1,17) – A HIT, MINT A REFORMÁTUS ÖNÉRTELMEZÉS FŐ ALKOTÓELEME.
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.

14.  GOD’S GARDENER – THE CHARACTER OF THE RELIGION TEACHER / ISTEN KERTESZE – A VALLASTANAR SZEMELYE.
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.

15.  WHY ARE THERE TRADITIONAL EMBROIDERIES FROM CĂLATA REGION (KALOTASZEG) IN THE DOWRY OF A PRINCESS? / HOGYAN KERÜLTEK KALOTASZEGI VARROTTASOK A KIRÁLYLÁNY KELENGYÉJÉBE?.
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.

16.  …THAT THEY MAY BE ONE, AS WE ARE – THE QUESTION OF UNITY / …HOGY EGYEK LEGYENEK, MINT MI – AZ EGYSÉG KÉRDÉSE.
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.

17.  THE PARADIGM OF RECONCILIATION SEEN AT JOSEPH / A MEGBÉKÉLÉS JÓZSEFI PARADIGMÁJA.
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.

18.  BOOK REVIEW - BODÓ SÁRA, HORSAI EDE (SZERK.): HISZEK AZ IGE DIADALMAS EREJÉBEN! – TANULMÁNYOK FEKETE KÁROLY 60. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL.
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.

19.  TO SERVE WITH WORDS, LETTERS AND DEEDS - THE FIRST STAGE OF THE REFORMÁTUS CSALÁD (REFORMED FAMILY) MAGAZINE’S PUBLICATION (1929-1944) | SZOLGÁLNI SZÓVAL, BETŰVEL ÉS TETTEL - A REFORMÁTUS CSALÁD MEGJELENÉSÉNEK ELSŐ SZAKASZA (1929-1944) | SLUJIND PRIN CUVÂNT, LITERĂ ȘI FAPT - PRIMA ETAPĂ A EDIȚIEI JURNALULUI REFORMÁTUS CSALÁD (FAMILIA REFORMATĂ) (1929-1944).
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.

20.  AKADÉMIAI ETIKA ÉS INTEGRITÁS – GONDOLATOK EGY ÚJ EGYETEMI TANTÁRGY MARGÓJÁRA / ACADEMIC ETHICS AND INTEGRITY – THOUGHTS ON A NEW UNIVERSITY COURSE .
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.

21.  ELŐSZÓ A TOVÁBBLÉPÉS VÁLSÁGHELYZETEKBŐL, AVAGY „JABBÓK-RÉVI” TUSAKODÁSAINK CÍMŰ KONFERENCIA TANUL-MÁNYAIHOZ / FOREWORD TO THE PAPERS OF THE CONFERENCE ENTITLED: “MOVING ON FROM CRISES, OR STRUGGLES AT THE FORD OF JABBOK .
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.

22.  RÉGI ÉS ÚJ TŰNŐDÉSEK A TOVÁBBLÉPÉSRŐL KILENCVEN ÉVVEL A MAGUNK REVÍZIÓJA UTÁN / OLD AND NEW REFLECTIONS ON THE WAY FORWARD FROM THE CRISIS NINETY YEARS AFTER THE “REVISION OF OURSELVES” .
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.

23.  BOOK REVIEW: FAZAKAS SÁNDOR – KOVÁCS KRISZTIÁN (SZERK.), „MIELŐTT MEGFORMÁLTALAK AZ ANYAMÉHBEN...”. AZ ÉLET KEZDETÉN FELMERÜLŐ DÖNTÉSEK KERESZTYÉN ETIKAI MEGKÖZELÍTÉSE (SZOCIÁLETIKAI INTÉZET KIADVÁNYAI /SZIK 8.), KIADJA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZOCIÁLETIKAI INTÉZETE, DEBRECEN, 2020, ISBN 978–615–5853–32–6, 336. OLD.
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.

24.  BOOK REVIEWS – KÖNYVISMERTETŐK – RECENZII DE CARTE: GAÁL BOTOND: A KERESZTYÉN TANÍTÁS RENDSZERE. A REFORMÁTUS DOGMATIKA TÖRTÉNETI ÉS ELMÉLETI ALAPVONALAI. KIADJA A TSZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET, DEBRECEN, 2022, ISBN 978–615–5909–08–5, 1055. OLD.
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă