Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1-2 din 2011  
         
  Articol:   PRINCIPIILE RELIGIEI ÎN GÂNDIREA LUI IOAN RAŢIU / I PRINCIPI DELLA RELIGIONE NEL PENSIERO DI IOAN RAŢIU / THE RELIGIOUS PRINCIPLES IN THE THINKING OF IOAN RATIU.

Autori:  CRISTIAN BARTA.
 
       
         
  Rezumat:  I principi della religione nel pensiero di Ioan Raţiu. Ioan Raţiu fu un dei canonisti più importanti della seconda meta del secolo XIX, ma fu anche autore di due manuali di religione per l’uso degli allievi del Liceo Greco-Cattolico di Blaj: I principi fondamentali della religione cristiana (1872) ed I principi speciale o dogmatici della religione cristiana(1872). Il nostro studio intende presentare questi manuali, offrendo oltre la descrizione generale, un’analisi riguardante l’originalità del pensiero teologico e le sue fonti. Volendo rilevare la dimensione cattolica, universale, come anche quella locale, orientale, faremmo anche un lavoro di approfondimento del contenuto teologico, specialmente della sezione ecclesiologica. Con la stessa finalità guarderemmo anche il linguaggio teologico del manoscritto. Le opere di Ioan Raţiu, anche se sono un’introduzione, ci mostrano il modo in cui si articolava la teologia fondamentale e dogmatica nella Chiesa Greco-Cattolica Rumena negli anni del Concilio Vaticano I. Siamo aiutati a conoscere le circostanze della nascita della teologia fondamentale in questa Chiesa, lo sviluppo dell’ecclesiologia, come anche il buon livello della preparazione teologica e culturale degli allievi del Liceo confessionale di Blaj.

Principiile religiei în gândirea lui Ioan Raţiu. Ioan Raţiu a fost unul din canoniştii cei mai importanţi din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, dar a fost şi autorul a două manuale de religie pentru uzul elevilor Liceului Greco-Catolic din Blaj: Principiile fundamentale ale religiei creştine (1872) şi Principiile speciale sau dogmatice ale religiei creştine (1872). Studiul nostru intenţionează să prezinte aceste două manuale, oferind printre altele descrierea generală, o analiză privind originalitatea gândirii sale teologice şi izvoarele sale. Dorind să relevăm dimensiunea catolică, universală, precum şi cea locală, orientală, vom face şi o muncă de aprofundare a conţinutului teologic, mai ales eclesiologic. Cu aceeaşi finalitate, vom lua în considerare şi limbajul teologic al manuscrisului. Operele lui Ioan Raţiu, chiar dacă sunt nişte introduceri, ne prezintă modul în care se articula teologia fundamentală şi dogmatică în Biserica Greco-Catolică Română în anii Conciliului Vatican I. Suntem astfel ajutaţi în cunoaşterea circumstanţelor naşterii teologiei fundamentale în această Biserică, dezvoltarea eclesiologiei, precum şi nivelul bun al pregătirii teologice şi culturale a elevilor liceului confesional din Blaj.

Cuvinte cheie: teologie, dogmatică, fundamental, greco-catolic român, manual, originalitate, limbajul teologic, credinţă catolică, tradiţie greacă, identitate confesională.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă