Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Ediţia nr.4 din 2017  
         
  Articol:   OBSERVAŢII ASUPRA SUPLETIVISMULUI LIMBII ROMÂNE CONTEMPORANE / NOTES ON SUPPLETION IN THE CONTEMPORARY ROMANIAN LANGUAGE.

Autori:  DIANA-MARIA ROMAN.
 
       
         
  Rezumat:  
DOI: 10.24193/subbphilo.2017.4.20

Published Online: 2017-12-15
Published Print: 2017-12-29
pp. 245-262

FULL PDF

Observaţii asupra supletivismului limbii române contemporane. În ceea ce priveşte accepţiunile supletivismului, trebuie delimitate două coordonate de lucru având, ca notă comună, „schimbarea totală a radicalului”: variaţia totală a radicalului fără afectarea flectivului, în această situaţie, fiind verbele a fi şi a lua, variaţia totală a radicalului cu absorbirea flectivului, situaţia pronumelor personale propriu-zise şi reflexive, lexemele devenind neflexibile. Odată acceptată absenţa flectivului, genul, numărul şi cazul se actualizează sub forma categoriilor gramaticale aflectivale, dovada realizând-o, acolo unde se poate, substituirea în poziţia dată cu un pronume flexibil, acordul gramatical sintagmatic flectival al unui adjectival flexibil cu acestea. Când sunt termeni subordonaţi, în absenţa prepoziţiei/locuţiunii prepoziţionale, respectivele lexeme se subordonează prin relatemul-aderenţă.

Cuvinte-cheie: supletivism, radical, variaţie totală, flexiune, flectiv, categorie gramaticală aflectivală.

Bibliography:
BĂRBUŢĂ Ion, CICALĂ Armenia, CONSTANTINOVICI Elena, COTELNIC Teodor, DÎRUL Alexandru, Gramatica uzuală a limbii române, Chişinău, Editura Litera, 2001.
BIDU-VRĂNCEANU Angela, CĂLĂRAŞU Cristina, IONESCU-RUXĂNDOIU Liliana, MANCAŞ Mihaela, PANĂ DINDELEGAN Gabriela, Dicţionar de ştiinţe ale limbii, Bucureşti, Editura Nemira, 2005.
CONSTANTINESCU-DOBRIDOR Gheorghe, Dicţionar de termeni lingvistici, Bucureşti, Editura Teora, 1998.
COTEANU Ion (coord.), Limba română contemporană. Fonetica. Fonologia. Morfologia, Ediţie revizuită şi adăugită, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1985.
DIACONESCU Paula, Un mod de descriere a flexiunii nominale, cu aplicaţie la limba română contemporană, in SCL, XII, Nr. 2, 1961, pp. 163-192.
DIACONESCU Paula, Evoluţia noţiunii de morfem şi stadiul actual al analizei morfematice, in Elemente de lingvistică structurală, redactor responsabil Coteanu Ion, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1967, pp. 90-112.
DIMITRESCU Florica (coord.), Istoria limbii române, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1978.
DIMITRIU Corneliu, Tratat de gramatică a limbii române. Vol. I: Morfologia, Iaşi, Institutul European, 1999.
DRAŞOVEANU D.D., Teze şi antiteze în sintaxa limbii române, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 1997.
FLOREA Viorica, Despre flexiunea pronominală, in LR, XII, Nr. 5, 1964, pp. 437-453.
GĂITĂNARU Ştefan, Gramatica actuală a limbii române. Morfologia, Piteşti, Editura Tempora, 1998.
GRAUR Alexandru, Note asupra structurii morfologice a cuvintelor, in SG, Vol. II, 1957, pp. 3-18.
GRAUR Alexandru (coord.), Introducere în lingvistică, Ediţia a III-a revizuită şi adăugită, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1972.
GRAUR Alexandru, Gramatica azi, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1973.
GRUIŢĂ G., Acordul în limba română, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981.
GUŢU ROMALO Valeria, Morfologie structurală a limbii române (substantiv, adjectiv, verb) , Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1968.
GUŢU ROMALO Valeria (coord.), Gramatica limbii române. I. Cuvântul, II. Enunţul, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005.
HODIŞ Viorel, Articole şi studii. I. Relaţia de echivalenţă (Logic-Semantic-Sintactic) , Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2006.
HRISTEA Theodor (coord.), Sinteze de limba română, Ediţia a III-a revăzută şi din nou îmbogăţită, Bucureşti, Editura Albatros, 1984.
IACOB Niculina, Morfologia limbii române, partea I, Suceava, Editura Universităţii Ştefan cel Mare, 2002.
IONAŞCU Alexandru, Despre structura cuvântului, morfeme, procedee gramaticale, in LR, II, Nr. 4, 1953, pp. 75-81.
IONAŞCU Alexandru, Morfemul şi structura morfologică a cuvântului, in SCL, VIII, Nr. 2, 1957, pp. 133-149.
IORDAN Iorgu, GUŢU ROMALO Valeria, NICULESCU Alexandru, Structura morfologică a limbii române contemporane, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1967.
IRIMIA Dumitru, Gramatica limbii române, Iaşi, Editura Polirom, 1997.
LYONS John, Introducere în lingvistică teoretică, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1995.
MANOLIU Maria, Morphèmes lexicaux et gramaticaux, in CLTA, I, 1962, pp. 89-102.
MANOLIU Maria, Morfemul în lingvistica modernă, in LR, XII, Nr. 1, 1963, pp. 3-15.
NEAMŢU G.G., Curs de limba română contemporană, Sintaxă, Facultatea de Litere, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 2005-2006, 2005a.
NEAMŢU G.G., Curs de limba română contemporană, Morfologie, Facultatea de Litere, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 2005-2006, 2005b.
NEAMŢU G.G., Teoria şi practica analizei gramaticale, distincţii şi... distincţii (cu trei seturi de grile rezolvate şi comentate), Ediţia a IV-a, revăzută, adăugită şi îmbunătăţită, Piteşti, Editura Paralela 45, 2014a.
NEAMŢU G.G., Studii şi articole gramaticale, Cluj-Napoca, Editura Napoca Nova, 2014b.
PANĂ DINDELEGAN Gabriela, Elemente de gramatică. Dificultăţi, controverse, noi interpretări, Bucureşti, Editura Humanitas Educational, 2003.
PANĂ DINDELEGAN Gabriela (coord.), Gramatica de bază a limbii române, Ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2016.
PAVEL Toma, Morfologia pronumelui personal în română, in SCL, XIV, Nr. 2, 1963, pp. 199-207.
ROMAN Diana-Maria, Numărul numeralului românesc, o categorie deictică d.1. de tip lexico-semantic, şi implicaţiile sale în ceea ce priveşte acordul paradigmatic şi sintagmatic, in Studii de filologie. In honorem Ştefan Găitănaru, coord. Soare Liliana, Sămărescu Adrian, Dumitru Adina, Piteşti, Editura Universitatea din Piteşti, 2016a, pp. 335-346.
ROMAN Diana-Maria, Opposition groups relative vs absolute categories in Romanian, in Convergent Discourses. Exploring the Contexts of Communication. Language and Discourse, Editori Boldea Iulian, Buda Dumitru-Mircea, Târgu Mureş, Editura Arhipelag XXI Press, 2016b, pp. 245-253
ROMAN Diana-Maria, Noun Gender in Romanian, a Lexical-Semantic Category, in Logos Universality Mentality Education Novelty LUMEN, Secţiunea Philosophy and Humanistic Siences, Vol. 4, Nr. 1, 2016c, pp. 27-43.
ROMAN Diana-Maria, The Preposition-Opposeme of the Romanian Substantival Non-sT, in Logos Universality Mentality Education Novelty LUMEN, Secţiunea Philosophy and Humanistic Siences, Vol. 4, Nr. 1, 2016d, pp. 7-25.
ROMAN Diana-Maria, Invariable and/or non-flexibile words?! , in JRLS, Nr. 10, 2017a, pp. 653-661.
ROMAN Diana-Maria, The Adherence-Relateme of the Romanian Proper Adjectives, in JRLS, Nr. 11, 2017b, pp. 782-792.
ROMAN Diana-Maria, The Content and Expression of the Gender of the Romanian Cardinal Numeral, in JRLS, Nr. 11, 2017c, pp. 793-802.
ROMAN Diana-Maria, „Relaţia”: identitatea unei şcoli de gramatică, in Identităţi ficţionale şi practici discursive, Editor Parpală Emilia, Craiova, Editura Universitaria, Bucureşti, Editura ProUniversitaria, 2017d, pp. 56-65.
STATI Sorin, Teorie şi metodă în sintaxă, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1967.
TOMA Ion, SILVESTRU Elena, Sinteze de limba română. Actualizări teoretice şi aplicaţii, Bucureşti, Editura Niculescu, 2007.
ZDRENGHEA Mircea, Limba română contemporană-morfologia (curs litografiat), Cluj-Napoca, 1970.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă